MebAjans.Net - Milli Eğitim (MEB) Haberleri -
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

2016 Şubat Öğretmenlik Tercih ve Atama İşlemleri Nelerdir?

2016 Şubat ayında atanacak öğretmenlerin yapacağı iş ve işlemler nelerdir? İzlemeniz gereken yol haritası haberimizde…

2016 Şubat Öğretmenlik Tercih ve Atama İşlemleri Nelerdir?
 • 27.01.2016
 • 462 kez okundu

2016 Şubat Tercih ve Atama İşlemleri Nelerdir?

2016 YILI ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK TERCİH VE ATAMA İŞLEMLERİ

2016 Şubat Öğretmen Atama Kılavuzu ve Kontenjanları için TIKLAYINIZ

Tercihler

 • Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, 652 sayılı Millî EğitimBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 inci maddesinin Üçüncü fıkrası hükmünü de göz önünde bulundurarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan Eğitim kurumları arasından en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. İl veya İlçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça adaylar tercih değişikliği yapabilecektir.
 • -Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
 1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
 2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

Seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

 • Tercihlerine atanamayan adaylardan (b) seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen Kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

İlk atama ve millî sporcu kapsamında aday öğretmen olarak atanacaklar, birinci aşamada en fazla 40 (kırk) eğitim kurumu tercihinde, ikinci aşama başvurularında ise yetiştirilmek istedikleri en fazla 10 (on) il tercihinde bulunacaktır.

 • Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan; bilgisayar ve öğretimteknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri,bilgisayarteknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümümezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

Atamalar

 1. İlk Atama

 • Başvuruda bulunan adayların atamaları, alanlar bazında 2015 KPSSP10 veya 2015 KPSS121puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle eğitim kurumlarına/illere adayöğretmen, öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlar ise eğitim kurumlarına öğretmenolarak yapılacaktır.
 • Atamalarda öncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre mezuniyetleri itibarıylaatanacağı alana kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programları mezunları ile kaynakyükseköğretim programlarından mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylar ve Talim ve TerbiyeKurulu görüşleri çerçevesinde bu duyuruda aynı alana kaynak gösterilen program mezunları ilebirlikte değerlendirileceği belirtilenlere verilecektir. Öğretmen ihtiyacının bu adaylar ilekarşılanamaması halinde, mezuniyeti atanacağı alana kaynak olmakla birlikte pedagojik formasyonuolmayan adaylar da KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda atanabilecektir.
 • Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ilebelirlenecektir.
 1. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama

Atamalar başvuruda bulunanların 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A)bendi kapsamında öğretmen olarak görev yapmakta iken temel askerlik eğitimlerini müteakip,Bakanlık emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerin askerlikşubesinden sevk tarihinden itibaren başlayan hizmet süreleri dâhil olmak üzere. Bakanlık ve diğerkamu kurum ve kuruluşlarında geçen öğretmenlik süreleri ile devlet üniversitelerinde öğretim üyesi,öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak geçirilen hizmet süreleri toplamı fazlaolandan başlamak üzere, tercihler de dikkate alınarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bu sürelerineşitliği hâlinde diğer unvanlarda devlet memuru olarak geçen hizmet süresi fazla olanın atamasıyapılır; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

 • Hizmet süresi hesabında vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 01/12/2006tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığıgörevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlik, kadrosuz usta öğreticilik ve kısmizamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Öğretmen olarak görev yapmaktaiken temel askerlik eğitimlerini müteakip Bakanlık emrinde öğretmen olarak görevlendirilenlerinaskerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlayan hizmet süreleri hariç aylıksız izinli olarakgeçirilen süreler ile resmî görevle gönderilenler hariç olmak üzere yurt dışında geçirilen süreler dedikkate alınmayacaktır.
 1. Millî sporcuların ataması

 • Millî sporcuların eğitim kurumlarına/illere beden eğitimi öğretmenliğine atamaları, Gençlikve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı ekilisteye göre hazırlanan EK-3 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik SıralamasıTablosunda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen önceliksıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun daeşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 • Eğitim kurumlarına atamalar 11 Şubat 2016 tarihinde yapılacaktır.
 • Aday öğretmenlerin yetiştirilmek üzere il emrine atamaları 19 Şubat 2016 tarihindeyapılacaktır.
 • Aday öğretmenlerden yetiştirilmek üzere ataması il emrine yapılanların ildeki görev yerleri,

25 Şubat 2016 tarihine kadar valiliklerce belirlenecektir.

Atamaların duyurulması, tebligat ve göreve başlama

 1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihteBakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
 2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir.Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununagöre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihiizleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır.
 3. İl emrine ataması yapılan aday öğretmenler, görev yerleri valiliklerce belirlendikten sonraen kısa sürede görevlerine başlayacaktır.
 4. Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitimmüdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibrazedenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar görevebaşlatılmayacaktır.
 5. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millîeğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.
 6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millîmüdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar görevebaşlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan KaynaklarıGenel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
 7. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlar görevebaşlatılmayacak; sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsanKaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir.
 8. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeleristenecektir:
 9. a) Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
 10. b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
 11. c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

 1. d) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığınadair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
 2. e) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi VerilmesiHakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklikişlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,
 3. f) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerdenPedagojik Formasyon Belgesi,
 4. g) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakatbelgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).

İ. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

 • -Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içindegöreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptaledilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğeyeniden atanmak üzere başvuramayacaktır.

www.mebajans.net

Bir önceki yazımız olan [Güncel-2016] İL İL Hizmet Puanları ve Zorunlu Çalışma Süreleri başlıklı makalemizde 2015 hizmet puanları, güncel ve hangi hizmet bölgesinde hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler: / / / / / / / / / / / / /

loading...

10 Bin Öğretmen Ataması Yapılmayacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Maliye Bakanlığından aldığı öğretmen atama yetkisini ne zaman kullanacak? Kasım ayında öğretmen ataması olacak mı?
Resmi Bayramlar Tören ve Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Resmi bayram yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Garnizon komutanlığının çelenk yerleştirme ve kutlamalara katılma durumunda değişiklik yapıldı.
Diyarbakır’da 25 Günlük Bayan Öğretmen Şehit Edildi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Çavuşlu köyünde çalışmakta olan 25 günlük bayan sınıf öğretmeni PKK terör örgütü tarafında babası ile birlikte şehit...
İlçe Milli Eğitim Müdürü FETÖ’den Gözaltına Alındı
FETÖ bağlantılı memurlara operasyonlar sürüyor. Son olarak ilçe milli eğitim müdürünün gözaltına alındığı haberi geldi.
FETÖ’den Açığa Alınan 3 Bin 400 Öğretmen Göreve İade Edildi
Açığa alınan 22 bin öğretmenin 3 bin 400'ü görevlerine iade edildi. Daha önce 28 bin öğretmen görevden ihraç edilmişti.
MEB 2016 Yılı için 76 Milyar 354 Milyon 306 Bin TL Ödenek Aldı
MEB 2016 yılı için aldığı ödeneğin bir kısmını Doğu ve Güneydoğu'da Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve pansiyonu inşa...
İnsan Gelişimi Araştırması Yapana 25 Bin TL Ödül Verilecek
Koç Üniversitesinde UNESCO Kürsüsü olan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı öncülüğünde İnsan Gelişimi Araştırması yapan akademisyenlere 25 bin TL ödül verilecek....
2016-2017 Yetiştirme ve Destekleme Kursu Ortaokul Lise Yıllık Planları
MEB ÖDSGM Yetiştirme ve Destekleme Kursları 2016 - 2017 Yıllık planlarını yayınladı. Yayınlanan planlar MEB müfredatına uygun ve yayınlanan kazanım...
Bakan Bey’e Göre MÜLAKAT Bize Göre TORPİL
Son Yapılan Sözleşmeli Öğretmenlik atamaları gösterdi ki mülakatlar birer torpil örneğidir. Kimseyi 10 dakika içinde anlayıp eleyemezsiniz.
Aday Öğretmenlikten Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı Tarihi Belli Oldu
Asli Öğretmenliğe geçiş yazılı ve sözlü sınav tarihleri belli oldu. 81 il merkezinde yapılacak olan sınavların başlama saati ise 14.00...
Yeni Göreve Başlayacak Öğretmenlerden İstenecek Belgeler
20 Bin Sözleşmeli Öğretmen ataması gerçekleştirildi ve atanan öğretmenler görevlerine başlamadan önce hazırlamaları gereken evrakları sizin için derledik.
2016 Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonuçları Açıklandı
Bakanlık 20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik Atamasını Tüm Tartışmalara Rağmen Gerçekleştirdi.
2016 – 2017 TEOG Ders Konu Dağılım Çizelgeleri Yayınlandı
Branş branş TEOG sınavında çıkacak soru ve konu dağılımları. TEOG sınavına girecek öğretmen ve öğrencilerin çalışması gereken kazanımlar neler?
2016 Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları Başladı
Sözleşmeli öğretmen olarak atanacakların tercih işlemleri yapacakları safya açıldı. Son tercih tarihi ne zaman?
Sözlü Sınav Sonuçlarında Hesaplama Hatası Yok
Sözlü sınav sonuçlarına itiraz eden adaylar beklemedikleri bir cevap aldılar. Aday formları üzerinde hesaplama hatasına rastlanmamıştır.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ