222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu Konu Özeti

2016 Müdür Yardımcılığı Sınavı 222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu Konu Özeti, Ders Notları

İLKÖĞRETİM TEŞKİLATI

 1. Mecburi olanlar
 • İlköğretim okulları gündüzlü pansiyonlu yatılı gezici ilköğretim okulları
 • Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
 • Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar
 1. İsteğe bağlı olanlar
 • Okul öncesi eğitim kurumları
 • Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

İlköğretim

 • 4 yıl ilkokul + 4 yıl ortaokul zorunlu
 • İlkokul ve ortaokul bağımsız kurulmalıdır. Şartlar el vermezse ilkokul + ortaokul + lise olabilir
 • Gezici okullarda gezici öğretmenler bulunur.

Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

 • Mecburi ilköğretim çağında olduğu halde öğrenimini yaşıtlarıyla birlikte yapamamış veya kendini geliştirmek isteyenler için açılır
 • Mecburi ilköğretim çağında olması esastır.
 • Gerçek ve tüzel kişiler
 • Belediyeler
 • Özel idareler
 • Devlet tarafından açılabilir.

Tek öğretmenli okullar

 • Görevli öğretmenin yaz tatili müfettiş ve ilçenin tarafından okul ve kurumun korunması göz önünde tutularak ayarlanır.
 • Müdür ve yardımcıları sıra ile izne ayrılır

Not: birleştirilmiş sınıflarda dahil olmak üzere bir öğretmene 40 dan fazla öğrenci düşemez.

İlköğretim gelir kaynakları

 • Devlet gelirlerinin %3 ünden az olmamak şartı ile devlet bütçesinden
 • Cezalar
 • Faizler
 • Arsalar

İlköğretim haftası

 • Eylülün 3.haftası

Not: Öğrencilere her sebepten dolayı 15 gün max izin verilir.

 • Muhtar ve amirlerin ihtarına tebliğine rağmen çocuğu okula yollamayanlara 15 bin tl para cezası verilir. Buna rağmen hala yollamazsa 500.000 tl ceza
 • İlköğretim çağında ki hiçbir öğrenci ücretli ücretsiz çalıştırılamaz
 • Yoğunlaştırılmış telafi programı normal ders saatinin 3/2 inden az olamaz
 • İlköğretim çağında olan öğrencilerin özel kurs ve dershane kaydı yasaktır. 400tl den 1000 tl e kadar ceza
 • Okula gelir sağlamak amacıyla seçilen topraklar 50 dekardan fazla olamaz
 • Her köy okulunun bitişinde veya yakınında 2 dekar il 10 dekar arası uygulama bahçesi olmalı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Alan: ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren bilgi beceri tutum davranış istihdam imkanı sağlayan programların her biri.

Çerçeve öğretim programı: meslek alanında veya dalında modüler yapıda hazırlanan öğretim programının tanımı ve uygulamasıyla ilgili açıklamaları haftalık ders çizelgeleri programları programda yer alan dersleri-dersleri oluşturan modülleri- modülde kazandırılacak bilgi ve becerileri gösteren program

Dal: mesleki ve teknik programlarda uygulanan alanın altında ki işkolları

Geçiş: farklı program dal tür alan veya ortaöğretim kurumları arasında yapılan değişiklik

Modül: tek başına öğretilebilir öğrenilebilir içeriğe sahip olan kendi alanında ki diğer program birimleriyle bütünleşerek daha geniş mesleki işlevler grubu oluşturma özelliği gösteren gerektiğinde bir sertifika ile belgelendirilir.

Öğretim eğitim öğretim yılı: ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süre

Ölçme araçları: yazılı uygulamalı sınavlar performans çalışması proje

Performans çalışması: eleştirel düşünme problem çözme okuduğunu anlamda yaratıcılık araştırma sonucu elde dilen kazanımların yazılı sözlü ve veya uygulamalı olarak yapılan bireysel veya grup çalışması

Ortaöğretim kurumları

 • Fen liseleri
 • Sosyal bilimler liseleri
 • Anadolu liseleri
 • Güzel sanatlar liseleri
 • Spor liseleri
 • Anadolu imam hatip liseleri
 • Mesleki ve teknik Anadolu liseleri
 • Mesleki ve teknik eğitim merkezleri
 • Çok programlı Anadolu liseleri

Not: sosyal bilimler liselerinin hazırlık sınıfı açılır. Ayrıca bakanlıkça uygun görülen diğer ortaöğretim kurumlarında da hazırlık sınıfı açılabilir.

Ders saati süresi ve günlük çalışma

 • Ders saati 40dk
 • Teneffüsler başlama bitiş öğle arası saatleri müdür başkanlığında zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyon tarafından çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir.
 • Ders arası dinlenme 10dk ve öğle arası 45dk dan az olamaz. İkili öğretimde daha az olabilir
 • İşletmelerde bir ders saati 60dk alınır.
 • İşletme çalışmaları en geç 22.00 a kadar gecede yapılabilir

Ders seçimi

 • Ders seçimi ders kesiminden önce yapılır
 • Seçmeli dersler en az 10 öğrencinin isteği ile açılır
 • Özel öğretimde bu şartlar aranmaz

Haftalık ders programı

 • Müdür onayı ile uygulanır

Çalışma takvimi

 • Ders yılı 180 günden az olamaz. Ancak 180 ninci iş günü hafta arasına denk gelirse haftanın son iş gününe uzatılır
 • İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler işletmelerin şartlarına uyar

Ortaöğretime geçiş

 • Bir ortaöğretim programına yerleşemeyen ya da tercih yapmayan öğrenciler ikametgah adresi ve okul kontenjanları dikkate alınarak bakanlıkça yerleştirilir.

Kayıt esasları

 • Öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı vardır.
 • Meslek liselerinde gerektiğinde sağlık belgesi istenebilir
 • Evli olanların kayıtları yapılmaz. Okurken evlenenlerin kayıtları açık liseye alınır.

Kontenjan belirleme

 • Kontenjan belirleme komisyonu : okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı bir rehber öğretmen öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen varsa alan bölüm şefi okul aile birliğinin temsil eden veli
 • Fen sosyal spor ve güzel sanatlar liselerine bir şubeye max 30 öğrenci
 • Diğer liselere max 34 öğrenci kayıt edilir.

Mesleki ve teknik kurumlarda grup oluşturma

 • Sınıflarda 10 dan az kayıt yapılırsa sınıf açılmaz

Anadolu teknik programına geçiş

 • Ortalama en az 55 olmalı

Alan ve dala geçiş

 • Alan 9.sınıf sonu
 • Dal 10.sınıf sonu
 • Alan için 10 dal için 8 öğrenci gerekli.

Geç gelme: ilk ders için geçerlidir.

Devamsızlık

 • Yazılı bildirimler: Devamsızlığın5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir. Özürsüz 10 gün toplam 30 gün devamsızlık hakkı vardır.
 • Zorun hallerde sağlık sorunları sürekli hastalık ceza evi gibi durumlarda ve özel öğretim öğrencilerinin toplam devamsızlık süresi 60 gündür.
 • Günlük toplam ders saatinin2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
 • Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
 • Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içindeokul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.”
 • özürlerinedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir yazılı sınav eksiğiyle verilebilir.

Nakil ve geçişler

 • Fen sosyal Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerine geçiş
 • Okulların her birinin kendi arasında ve fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesine
 • Okullar arasında onuncu sınıfın sonuna kadar
 • Bu okulların dışında ki diğer okullardan bu okullara 10.sınıf sonuna kadar
 • Birinci ve ikinci dönemin son 3 haftası nakil ve geçiş yapılmaz.
 • Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemleri,puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanlarına göre kılavuz hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça yürütülür.
 • Kalanlar yargı kararı ile gelenlerle birlikte fen sosyal liselerde 36
 • Diğer okullarda 40 kişiyi geçemez.

Nakil geçiş başvuruları

 • Nakil ve geçiş başvurusu,her ayın ilk iş gününden son işgününe kadar veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması halinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir.
 • Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemleri,puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanlarına göre kılavuz hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça yürütülür.

Puan sistemi

85 – 100 Pekiyi

84.99 – 70 iyi

69.99 – 60 orta

59.99 – 50 geçer

49.99 – 0 geçmez

ETKİNLİK FAALİYETERİNE KATILACAK ÖĞRENCİLERE SÜRE

 • Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahalli mülki amirleri ve/veya milli eğitim müdürlüklerince izin verilen öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dahil edilmez.Ancak, faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz

Yazılı ve uygulamalı sınav

 • Her dersten en az 2 sınav
 • Zorunlu haller dışında sınav süresi 1 ders saatini aşamaz
 • Bir günde bir şubeye 2 den fazla sınav yapılamaz
 • Dil dersi sınavları dinleme konuşma okuma yazma olarak yazılı ve uygulama olarak yapılır
 • Yazılı sınavların klasik yoruma dayalı yapılması esastır
 • Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test olabilir

Beceri sınavı

 • Ders yılının son haftası
 • Öğrenciler bu sürede izinli sayılır

Ders geçme

 • Her dönemde 2 performans
 • İki dönem puanı ortalaması 50 veya ikinci dönem puanı 70 olmalı
 • özürlerinedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir yazılı sınav eksiğiyle verilebilir.

Sorumlu geçme

 • en fazla 3 ders
 • ancak alt sınıflar dahil toplam 6 alttan dersi varsa sınıf tekrarı

Nöbetin esasları

 • Dersinin en az bulunduğu gün veya günlerde
 • Kadrosunun bulunduğu veya en çok dersi olduğu okulda
 • İlk dersten 15 dk önce başlar son dersten 15 dk sonra biter
 • Bayanlara doğuma 3 ay kala doğumdan 1 yıl sonraya nöbet verilmez
 • 20 yıl bayan 25 yıl erkek öğretmenlere ekstra şartlar dışında nöbet verilmez

Kurul komisyon ekipleri

 • Öğretmenler kurulu
 • Sınıf veya şube öğretmenler kurulu
 • Zümre öğretmenler kurulu
 • Okul zümre başkanları kurulu
 • Okul öğrenci meclisi
 • Okul öğrenci disiplin ve ödül kurulu
 • Onur kurulu
 • Sayım kurulu
 • Sosyal etkinlikler kurulu
 • Okul öncesi meclisi

Komisyonlar

 • Kontenjan belirleme komisyonu
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme kurulu
 • İhale komisyonu
 • Muayene ve kabul komisyonu
 • Kalite kontrol komisyonu

Ekipler

 • Okul gelişim yönetim ekibi
 • Sivil savunma ekipleri
 • İş sağlığı ve güvenliği ekibi

Taktir: 85.00 ve üzeri

Teşekkür: 84.99 – 70

Üstün başarı: en az 3 öğretim yılının bütün dönemlerinde taktir alanlara

Disiplin cezaları

 • Kınama ve kısa süreli uzaklaştırma Okul müdürü tarafından verilir
 • Okul değiştirme cezası ilçe öğrenci disiplin kurulu tarafından
 • Örgün eğitim dışında çıkarma il öğrenci disiplin kurulu tarafından verilir.

Cezada dikkat edilecek hususlar

 • 18 yaşına kadar çocuk olduğu
 • Gizlilik
 • Rehber ve veli görüşleri
 • Aile ve çevre ile ilgili bilgiler
 • Öğrencinin kişisel özellikleri ve psikolojik durumu
 • Tahrik unsurları
 • Yaşı cinsiyeti
 • Daha önce ceza alıp olmadığı

Okul Öncesi Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Anaokulu: 33 – 66 aylık çocuklar için

Anasınıfı: 48 – 66 aylık örgün yaygın eğitim

Ders yılı: dersin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar. İki dönem

Dönem: Ders başlangıcından yarıyıl tatiline. Yarıyıldan ders kesimine kadar geçen iki dönem

Eğitim öğretim yılı: eğitim öğretimin başlangıcından bir sonraki yılın başladığı tarihe kadar geçen süre

İlköğretim kurumları: resmi özel ilk ortaokullar – imam hatip ortaokulları

Uygulama sınıfı: mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında 36 – 66 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimi

Ders yılı süresi ve haftalık ders programı: 180 günden az olamaz.

Etkinlik – ders – etüt – dinlenme süreleri

 • Okul öncesi 50 şer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saat ve ikili eğitim
 • Bir gruptaki öğrenci sayısı 10 dan az 20 den fazla olamaz. Ancak talep olması ve okulun imkanlarının yeterli olması halinde çocuk sayısı artırılabilir.Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Eğitim ve öğretim yılı içinde çocuk sayısı 10’un altına düşen gruplar öncelikli olarak diğer gruplarla birleştirilir. Bunun mümkün olmaması durumunda bu gruplar eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar eğitimine devam eder.
 • Tek anasınıfı varsa 25 kişi olabilir
 • Yaz aylarında yapılan eğitimde okul öncesi eğitiminden yararlanamayan ve gelecek eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklara öncelik verilir.
 • Yaz aylarında yapılacak eğitimde kadrolu öğretmenler istemeleri halinde görevlendirilir. İstekli öğretmen bulunmaması durumunda ders ücreti karşılığında ücretli öğretmen görevlendirilebilir.

İlköğretim kurumlarında

 • Ders 40 dk. Teneffüsler 10 dkdır.
 • Normal öğretim yemek molası en az 40 dk en çok 90dk
 • İkili öğretimde sabah ve öğleci arası en fazla 30dk
 • Yatılı bölge okullarında etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır
 • Ortaokul ve imamhatiplerde dersler öğretmenler kurulu karar ile blok yapılabilir.

Kayıt zamanı

 • Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar,temmuz ayının ilk iş gününde başlar.
 • e-Okulsistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.

Okul öncesinde kayıt

 • Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibari ile 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır
 • Anasınıfı eylül sonunda 48 ayını doldurmayan ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir
 • Kaynaştırma öğrencileri 10 çocuğa 1 kaynaştırma oranında yapılır
 • Başvuru kontenjandan çok olursa kura çekilir.

İlkokula kayıt

 • Eylül ayının sonu itibari ile 66 ayını dolduranlar
 • Gelişim ile ilkokula hazır olanlar 60 – 66 aylık
 • 66-67-68 aylıklar veli dilekçesi ile
 • 69-70-71 aylıklar sağlık raporu ile okul öncesine yönlendirilebilirler. Max 1 yıl
 • Nüfusta gerçek yaşı yazmayanlar okul yönetimine veliden düzeltilmesini ister. 3 ay içinde gerekli işlem yapılmazsa il ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarına kayıt

 • İlkokulu bitirmiş ve eylül ayı sonu itibariyle zorunlu öğrenim çağının dışında kalmamış öğrencilerin kayıtları e okul sisteminde yapılır
 • İmam hatip ortaokullarına yapılan kayıtlar veli isteği ile okul yönetimine yapılır

Nakil

 • Nakil veli başvurusu ile e okul sistemi üzerinden
 • Ders yılı başından ders sonuna kadar 15 gün kalana kadar
 • İller arası nakillerde en çok 5 günlük süre devamsızlıktan sayılmaz
 • Şehit harp gazi çocukları ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedildikten sonradurumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakli yapılır.
 • Ortaokuldan imam hatip ortaokula geçmek isteyenlerin zorunlu okutulan derslerin sınavında başarılı olmalı sınav eylül ayında
 • Ortaokuldan imam-hatip ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli; imam-hatip ortaokulu müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından, ortaokulda zorunlu dersler arasında olmayıp imam-hatip ortaokulunda okutulan zorunlu derslerden5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarda aynı eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başına kadar, 8 inci sınıfta ise eylül ayı son iş gününe kadar yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde yapılır.
 • Farklı sebeplerden farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılır
 • Anne ve babanın ikisinin de çalışması ve istemeleri halinde öğrencinin nakli belgelendirilmesi şartı ile anne veya babasının çalıştığı adresin kayıt alanındaki okula yapılır
 • İlköğretimde sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları eylül ayının ilk iş gününde e okul üzerinde ilan edilir
 • Bu okullara kayıt alanı dışında öğrencisini kayıt ettirmek isteyenler 15 eylüle kadar e okul üzerinden

Denklik ile kayıt

 • Denkliği kabul edilmiş olan özel türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan gelenlerin öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar
 • Yabancı ülkeden gelenlerin öğrenim belgeleri il milli eğitim müdürlüğü tarafından incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir
 • Öğrenim belgesi olmayanlar yaş ve gelişim seviyesine göre işlem yapılır

Sınavla kayıt

 • Mecburi ilköğretim çağında olup
 • Yurt dışında bulunması
 • Tutuklu olması
 • Oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle
 • Bu sınavlar ilkokullarda okul müdür + en az 2 öğretmen
 • Ortaokullarda ve imam hatip ortaokullarında okul müdür + alan öğretmeni + rehber öğretmenler tarafından yapılır.

Yatılı bölge okullarına kayıt

 • Kontenjanlar kayıtlar başlamadan en az 1 ay önce il milli eğitim müdürlüğü veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı başkanlığında + ilçe milli eğitim müdürleri ve yatılı bölge ortaokulları müdürlerinden oluşan bir komisyon tarafından tespit edilir
 • Bulunduğu ilde yatılı bölge ortaokulu bulunmayan öğrenciler diğer illerde ki yatılı bölge okullarına yerleştirilir

Öğrenci dosyası

 • Okul öncesi ve ilköğretim de e okul sisteminde her öğrenci için dosya tutulur.
 • Okul yönetimi ve ilgili öğretmenler dosyadan sorumludur

Devam devamsızlığın izlenmesi ve izin verme

 • Çocukların devamsızlıkları,okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir ve yöneticiler tarafından takip edilir.

Okul öncesi kurumlarında devam devamsızlığın izlenmesi ve izin verme

 • Özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.
 • Özürsüz olarak aralıksız 10 gün devam etmeyen çocuğun velisi uyarılır
 • Uyarıya rağmen 30 gün aralıksız devam etmeyen ve devam ettiği halde ücreti üstüste 2 ay yatırılmayanların kaydı silinir.
 • Aylık aidatı zamanında ödenmeyen geçmiş aylarda borcu kalan ve devamsızlık nedeniyle okulla ilişiği kesildiği halde okula devam ettirilen çocukların ücreti veli ile yapılan sözleşme gereği tahsis edilir

İlköğretim kurumlarında

 • Normal ve ikili öğretim yapılan okullarda ilk derse girdiği halde sonraki bir veya daha gazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine hemen bildirilir.Yarın gün devamsız yazılır.
 • Devamsızlıklar e okul üzerinden sınıf öğretmeni ve yönetimi tarafından takip edilir
 • Yurt dışında giden öğrencilerin yurt dışı adresi okul yönetimine eokul sistemine işlenir
 • Yurt dışında adresi tespit edilemeyenler yaşları öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar eokul sisteminden pasif olur
 • Öğrenciye okul yönetimi ve veli başvurusu ile 15 güne kadar izin verilir

Öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler

 • İlköğretim de >>> ders yılı sonuna kadar öğrenimlerine devam ederler. Ders yılı sonunda öğreim belgesi verilerek yaygın eğitime yönlendirilirler.
 • Ortaöğretimde >>> imam hatip veya ortaokulda mecburi öğrenim çağını doldurup öğrenimlerini tamamlayamayanlara en çok 2 yıl okula devam ettirilir. Eğer 2 yıl sonunda 8.sınıfa geçerse yıl sonun kadar okumasına izin verilir. Yıl sonu başarısız olanlara öğrenim belgesi düzenlenerek kayıtları açık öğretime yaptırılır.

Ölçme ve değerlendirme

 • Amaçlar ve kazanımlar esas alınır
 • Kaynaştırma öğrencilerini BEP bağlar

İlkokul 1 2 3 sınıflar

 • Etkinlik katılımına göre
 • Karnede çok iyi – iyi – geliştirilmeli yazar

İlkokul 4.sınıflar

 • Sınav + etkinlik

Puanla belirleme

 • İlkokul 4.sınıf / ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 100 puan üzerinden
 • 0 – 44.99 başarısız diğer notlar başarılı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ

İlkokul 4sınıf ile ortaokul ve imam hatiplerde

 • Haftalık ders saati 3 ve altında olan dersler için 2 sınav
 • Haftalık ders saati 3 üzerinde olan derslerde 3 sınav yapılır
 • Sınav zamanları en az 1 hafta önce duyurulur
 • Bir sınıfta yapılacak sınav toplamı 8.sınıfta 3 / diğerlerinde 2 i geçemez
 • Sınavların süresi bir ders saatini geçmez
 • Farklı soru tiplerine yer verilir
 • Sınav soruları imkanlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrenciler dağıtılır
 • Öğrencilere her dönemde seçmeli dersler dahil bütün derslerden en fazla 5 defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir
 • Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez

Orta ve imam hatip ortaokullardan ölçme ve değerlendirme niteliği

 • Ders başında en az 1 proje (grup veya bireysel)
 • Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir
 • Proje teslim etmeyen 0 alır
 • Orta ve imam hatipler de Türkçe matematik fen ve teknolojileri yabancı dil din kültürü T.C. İnkilap tarihi ve Atatürkçülük dersinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi , üç yazılı sınav yapılanlardan ise ikincisi olmak üzere MEB tarafından her dönem 1 merkezi ortak sınav yapılır.
 • Sınav olduğu gün okulda ders olmaz
 • Ortak sınavlar en 1ay önce belirlenir

Ölçme değerlendirmeye katılmayanlar

 • Sınava katılmayan veya projesini teslim etmeyen öğrencinin velisi gerekçesi 5 iş günü içinde okula yazılı olarak bildirir.
 • Merkezi sınava girmeyenlerin bilgileri aynı gün okul müdürlüğünce eokul sisteminde işlenir.
 • Merkezi sınava girmeyenlerin bilgileri aynı gün okul müdürlüğünce eokul sistemine işlenir
 • Merkezi sınava girmeyenlerin durumu okul yönetimince mazeret sınavında önce karara bağlanır

Sağlık durumu engeline göre dersler

 • Raporlu olanlar. Derse giremeyeceğine karşı rapor alanlar belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar.
 • Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu öğrencilerin velisi tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır
 • Raporda süre yoksa sadece o öğretim yılı geçerli olur.

Ölçme ve değerlendirilme sonuçlarının duyurulması

 • En geç 10 gün
 • 1 yıl saklanır
 • Projeler iade edilir
 • Proje için derecelendirme ölçekleri 1 yıl saklanır

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

İlkokullarda

 • Sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır
 • Veli yazılı talebi ile okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeni kararıyla ilköğretim süresiyle 1 defalık sınıf tekrarı yapılabilir.
 • Okula hiç devam etmeyen notu girilmeyen sağlık sorunu olan tutuklu olan veya en az 1 dönem puanı olanların başarı durumları belirlenirken okula devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan aynı zamanda yılsonu puanı olarak değerlendirilir.
 • Mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrenciler sınıf tekrarı yaptırılır
 • BEP öğrencileri veli yazılı talep ve BEP komisyonu kararı ile 1 defa tekrar yaptırılabilir

Ortaokul ve imam hatiplerde

 • 20 gün özürsüz devamsızlık ve üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşılabilmek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönem son haftasında şube öğretmenler kurulunca verilir.
 • Kaynaştırma ve özel eğitim öğrencileri devam edenler sınıf tekrarı yaptırılmaz
 • Kaynaştırma ve özel eğitim öğrencileri 20 gün devamsızlık yapanlar şök kararı ile sınıf geçer veya kalır

İlköğretimde sınıf yükselme

 • İlkokul 1 – 2 – 3 sınıf öğrencilerinde bilgi ve beceri olarak üstün olanlar veli yazılı talebi – sınıf öğretmeni önerisi – eğitim öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar
 • Sınav komisyonu >> okul müdürü başkanlığında + sınıf öğretmeni ve üst sınıf öğretmeni yeterli öğretmen yoksa il veya ilçe belirler
 • Değişik sınıflarda olmak kaydı ile 1 den fazla girilebilir
 • Sağlık raporu alanlar rapor süresince hafızlık eğitimi alanlar bu eğitimleri süresince eğitim öğretim yılı başından itibaren en fazla 1 yıl devam etmeyebillirler. Devam etmedikleri döneme ait derslerin sınavlarında başarılı olurlarsa bir üst sınıfa geçerler

Öğretmenler kurulu

 • Ders yılı başlamadan önce iki dönem başında ve ders yılı sonunda
 • Müdür gerekli gördüğünde ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile de toplanabilir.
 • Toplantı günleri ve gündemi en az 2 gün önceden imza karşılığı ve gündem örneği öğretmenler odasına asılır
 • Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda kurul yapılmaz

Zümre öğretmenler kurulu

 • Aynı sınıfı okutan / aynı dal öğretmenleri / arasında yapılır.
 • Minimum 3 kez toplanır

Şube öğretmenler kurulu

 • Ortaokul ve imam hatiplerde aynı şubeye giren öğretmenler ve okul rehberlik öğretmenleri oluşturur
 • Birinci dönemin ikinci ayında / ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda müdür başkanlığında veya görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmen başkanlığında

Müdür yetkili öğretmen

 • Bağımsız müdürlüğü olmayan okullarda bulunur
 • Müdür yetkili öğretmen müdürün tüm yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

Öğretmen

 • İlkokullarda yabancı dil ve din kültürü ahlak bilgisi derslerini alan öğretmenleri okutması esastır
 • Bu ders saatlerinde alan öğretmenleri dersi veriyorsa sınıf öğretmeni yönetimin verdiği görevleri yapar
 • Öğretmenlere eğitim öğretim ve yönetim görevlerinden başka görev verilemez
 • Öğretmenlere görevlendirme ve toplantıların zamanı en az 2 gün önce yazı ile duyurulur
 • Okul öncesi ikindi ve sabah kahvaltısında öğretmenlerle birlikte

Öğretmenin nöbet görevi

 • Ana sınıfı ve özel eğitim öğretmenlerine boş geçen dersleri için nöbet görevi verilmez
 • Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefide nöbet tutar
 • Nöbet görevi ilk ders başlamadan 30 dk önce başlar
 • Son ders bitiminden 30 dk sonra biter

Ödüller

 • Türkçe dersi 55.00 ve diğer dersleri 45.00 dan az olamaz
 • İftihar belgesi ulusal uluslararası yarışmalarda ilk 5 derece
 • Sosyal kültürel sanatsal etkinliklerde üstün başarı
 • Sınıf öğretmeni teklifi ile okul yönetimi kararı ile iftihar belgesi verilir.
 • Orta ve imam hatiplerde iftihar belgesini öğrenci davranış değerlendirme kurulu kararı ile verilir

Olumsuz davranışlarda

 • Orta ve imam hatiplerde uyarma kınama okul değiştirme cezaları verilir

Nöbetçi öğrenci ders saatleri dışında ki zamanda görev nöbeti tutar.

Okul öncesi ve ilköğretimlerde tutulacak defterler

 • Sınıf ders defteri ve yoklama fişi
 • Öğretmen nöbet defteri
 • Öğrenci nöbet defteri
 • Öğrenci devam devamsızlık defteri
 • Zimmet defteri
 • Sınıf geçme defteri
 • Belge defteri
 • Öğretmenler kurulu karar defteri
 • Zümre ve şube öğretmenler kurulu defteri
 • Sınıf kitaplık defteri
 • Aylık aidat harcamaları defteri
 • İşletme defteri
 • Avans defteri
 • Beslenme ve ambar defterleri
 • Ödenek defteri
 • Gelen giden evrak defterleri
 • Taşınır mal listeleri /taşınır istek formu / taşınır işlem fişi / taşınır sayım ve döküm cetveli / sayım tutanakları / harcama birimi taşınır yönetim hesap cetveli / zimmet fişleri

Çizelge ve dosyalar

 • Öğretmen puan çizelgesi
 • Brifing dosyası
 • Personel şahıs dosyası
 • Aylık ücret eğitim ödeneği bordrolarının onaylı örnekleri dosyası
 • Harcama evrakı (asıl ve örnekleri)
 • Okula gelen giden yazılar dosyası
 • Gizli yazılar dosyası
 • Sivil savunma dosyası
 • Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası
 • Sosyal etkinlikler dosyası
 • Milli bayramlar ve belirli gün haftalar dosyası
 • Şube zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları dosyası
 • Taşımalı eğitim dosyası
 • Veli toplantı dosyası
 • Genelge dosyası
 • Denetim dosyası
 • Kazanım değerlendirme dosyası
 • İhale dosyası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.