MebAjans.Net - Milli Eğitim (MEB) Haberleri -
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği

Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği
 • 24.09.2014
 • 32.040 kez okundu

331707

 

DERS DIŞI EGZERSİZ YÖNETMELİĞİ

 

 

Ders Dışı Eğitim Çalışmalar
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

SAYI : B.08.0.PGM.0.23.01.03.4/413-17204 24/02/1999

KONU : Ders Dışı Eğitim Çalışmaları.

GENELGE
1999/10

İLGİ : a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine

İlişkin Esaslar.

 1. b) Millî Eğitim Bakanlığının 25/12/1998 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03.4/3098-

158351 Sayılı Genelgesi.

16/12/1998 tarih ve 23555 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak 01/12/1998 tarihinde yürürlüğe giren ilgi (a) Esasların 16 ıncı maddesinde;

“Ders Dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran yönetici ve öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve plânlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, gündüz ücreti üzerinden haftada azamî 6 saat ek ders ücreti ödenir.” Ancak bir ders yılında bu kapsamda ödenecek ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %8 ini geçemez.

Bu etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.”

denilmektedir.

Bu hükümle, öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları; izcilik, beden eğitimi ve spor, halk oyunları, güzel sanatlar olarak belirlenmiştir. Bu etkinliklerin yürütülmesinde görev alacak yönetici ve öğretmenlerle her bir etkinliğe katılacak en az öğrenci sayısının Bakanlıkça belirlenmesi, ancak yapılacak etkinlik programının okul müdürlüğünce hazırlanması ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanması öngörülmüştür.

Bu çerçevede Bakanlığımızca, etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelikler ile her bir etkinlik için aranacak en az öğrenci sayısı, etkinlik türüne göre ilişik Esaslarla belirlenmiştir.

Bu kapsamda okul ve kurum müdürlükleri, okullarında yürütülecek ders dışı eğitim çalışmalarının hangi tür çalışmalar olacağını ders yılı içerisinde saptayacak, bu çalışmaların yürütülmesinde esas olacak programı hazırlayacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra yürürlüğe koyacaklardır.

Ders dışı eğitim çalışmalarını yürüten yönetici ve öğretmenlere bu çalışmaları nedeniyle ödenecek ek ders ücreti, haftada 6 saati geçmemek üzere bir ders yılında toplam, o okulda bir ders yılında okutulacak ders saati sayısının % 8 ini geçmeyeceğinden, hazırlanacak eğitim programlarının bu sınırlılıkta olmasına dikkat edilmesi gerekecektir. Zira % 8 i geçecek miktardaki ders dışı çalışmalar için ücret ödenmeyeceğinden, görev alacak yönetici ve öğretmenlerin mağduriyetlerine yol açılmamalıdır.

Okulun bir ders yılındaki toplam ders saatinin hesaplanmasında, dersler yönüyle herhangi bir sınırlandırma yapılmayacak, o okulun her sınıf ve şubede ders programına göre ders yılı içerisinde okutulması gereken tüm derslerin ders saati cinsinden miktarı dikkate alınacaktır.

Örneğin; 8 sınıflı ve her sınıfı 2 şubeden oluşan bir ilköğretim okulunda tüm derslerden her şubede haftada 30 saat ders okutulduğu varsayıldığında 32 hafta sürecek bir ders yılında o okulun 8x2x30x32-15360 saat ders okutulacaktır. Bunun % 8’i olan 1228 ders saati, ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları için kullanabilecek ve görev alan yönetici ve öğretmenlere en fazla bu miktarda ek ders ücreti ödenebilecektir.

Bu miktar, her bir ders dışı etkinlik için ayrı ayrı değil, o okulda yapılacak toplam etkinlikler için kullanılabilecek ders saati miktarıdır. Öyleyse her bir etkinliğin ders saati cinsinden ne kadar bir süreyi kapsayacağı çalışma programlarında gösterilecektir.

Ödemelerde, gündüz öğretimi için öngörülen ücret esas alınacaktır. Hiçbir şekilde çalışma programının uygulanmasına başlandığı tarih öncesinde ve programda gösterilen toplam çalışma saatinin üstünde ödeme yapılmayacaktır.

Diğer taraftan, ilgi (b) genelge ile ilgi (a) Esasların 16 ıncı maddesinin uygulanması bakımından Bakanlığımızca yapılması öngörülen çalışmalar sonuçlandırılıncaya kadar daha önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde başlatılan etkinliklere devam edilmesi, ancak bu çalışmaların sonuçlanmasından sonra yeni düzenlemeye uyum sağlanması gerekeceği belirtilmiştir.

İlgi (a) Esasların yürürlüğe girdiği 01/12/1998 tarihinden 28 Şubat 1999 tarihine kadar, daha önceden okul müdürlüklerince hazırlanmış ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmış programlara göre ders dışında yapılan sadece izcilik, beden eğitimi ve spor etkinlikleri dikkate alınacak ve bu etkinliklerde görev almış yönetici ve öğretmenlere, bu genelge eki Esaslarda belirtilen nitelik ve en az öğrenci sayısına uygunluk yönüyle herhangi bir değerlendirme yapılmadan kazanılmış durumlar korunarak hak ettikleri ek ders ücretleri ödenecektir.

Ancak, 28/02/1999 tarihinden sonra okullar itibariyle yürütülmesi gerekli etkinliklere ilişkin programlar yeniden hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Görev alacak yönetici ve öğretmenlerde, ilişik Esaslarda herbir etkinlik için ayrı ayrı belirlenmiş nitelik aranacak, bu nitelikleri taşımayanlara görev verilmeyecektir. Ayrıca, her bir etkinlik için gerekli olan en az öğrenci sayısı bulunamayan etkinliklere ilişkin çalışmalar da sona erdirilecektir.

1998-1999 Ders yılında, her okulda söz konusu ders dışı çalışmalar nedeniyle kullanılabilecek ders saati sayısının hesabında ilgi (a) Esasların yürürlüğe girdiği 01/12/1998 tarihinden önceki süre dikkate alınacak, 1998-1999 ders yılının başladığı tarihten ilgi (a) Esasların yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan ders dışı çalışma süreleri de kullanılabilecek ders saati sayısından düşülecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Metin BOSTANCIOĞLU

Millî Eğitim Bakanı

EK : 1 (Esaslar)

DAĞITIM :

Gereği : Bilgi :

Valiliklere Merkez Teşkilât Birimlerine

DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ESASLAR

Sıra

No

Etkinlik AlanıEn Az

Öğrenci

Sayısı

Nitelikleri
1İZCİLİK12Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilmiş “İzci Liderliği Sertifikası” bulunan öğretmenler tarafından yürütülür.
2BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÇALIŞMALARI

 1. a) Futbol
 2. b) Hentbol
 3. c) Basketbol
 4. d) Voleybol
 5. e) Atletizm
 6. f) Güreş
 7. g) Badminton
 8. h) Kros
 9. i) Judo
 10. j) Karate
 11. k) Taekwondo
 12. l) Masa Tenisi
 13. m) Jimnastik
 14. n) Yüzme
 15. o) Satranç
 16. p) Boks
 17. q) Eskrim
 18. r) Kayak
18

14

12

12

12

10

8

8

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

Beden eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülür. Beden eğitimi öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı beden eğitimi olan veya yürütülecek etkinlikle ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak belge alan ya da ulusal veya uluslararası düzeyindeki yarışmalara sporcu, antrenör, hakem olarak katıldıklarını belgelendiren diğer öğretmenler tarafından da yürütülebilir.
3HALK OYUNLARI12Türk Halk Oyunları Öğretmenleri tarafından yürütülür. Türk halk oyunları öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı halk oyunları olan veya bu alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumu belgelendiren diğer öğretmenler tarafından da yürütülebilir.
4GÜZEL SANATLAR

 1. a) Plastık sanatlar

1) Resim

2) Heykel

3) Mimari

 1. b) Fonetik Sanatlar *

1) Müzik

2) Edebiyat

 1. c) Dramatik Sanatlar *

1) Tiyatro

2) Opera

3) Bale

4) Drama

5) Sinema

8Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanın öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer öğretmenler tarafından da yürütülebilir.

* En az öğrenci sayısı, oluşturulacak grup veya çalışma konusuna göre okul müdürlüklerince belirlenir.

AÇIKLAMA

 1. A) Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamındaki herhangi bir etkinlik alanında en az öğrenci sayısı dikkate alınarak oluşturulabilen grup sayısına göre etkinliği yürütebilecek nitelikteki öğretmen sayısının daha fazla olması halinde, bu etkinliğin hangi öğretmen veya öğretmenler tarafından yürütüleceği öğretmenler kurulunca belirlenir.
 2. B) Her bir etkinlik alanı için belirlenen niteliklere sahip öğretmen bulunamaması ya da yetersiz olması halinde bu nitelikleri taşıyan müdür yardımcıları da bu etkinlikleri yürütebilir.

Bir önceki yazımız olan MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği başlıklı makalemizde güncel, MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği ve okul aile birliği yönetmeliği hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler: / /

loading...

2019’a Kadar Tam Gün Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olacak
2019’a Kadar Tam Gün Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olacak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atama bekleyen öğretmenlere müjde vermek...
Öğrenciler AÖF’ün Yeni Sisteminden Rahatsız Kayıt Yenilemeyecekler
26-27 Kasım tarihlerinde yapılan AÖF Güz Dönemi ara sınavları gerçekleştirildi ve öğrenciler 4 yanlış 1 doğruyu götürme sistemi ile tanışmış...
KKTC ODTÜ’nün Yeni Rektörünün Makam Aracı bir Bisiklet
KKTC ODTÜ’nün Yeni Rektörünün Makam Aracı bir Bisiklet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Otra Doğu Teknik Üniversitesine (ODTÜ) sıradışı bir...
Sihirli Kare Formülünün Yeni Bir Yolunu Bulan Öğretmene Ödül
Iğdır'da görev yapan matematik öğretmeni Hasan Kıraç, sihirli kare formülünün daha önce belirlenmemiş bir yolunu bularak ödül almaya layık görüldü.
2016 TEOG 1. Dönem Sınavında 4 Branşta Sorular İptal Edilebilir
23-24 Kasım tarihlerinde yapılan TEOG sınavında 4 branştan 4 soruya hatalı oldukları düşüncesiyle change.org sitesi üzerinden iptali için imza kampanyası...
23-24 Kasım 2016 TEOG Sınavı Soru ve Cevapları Yayınlandı
23-24 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen TEOG sınavında 1 Milyon 190 Bin 4 öğrencinin ter döktü. TEOG sınavının soru ve cevapları...
MTSKS-6 ve TEOG Mazeret Sınavı Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı
MEB, Sınav takviminde değişiklik yaptı. MTSKS-6 ve 2016 TEOG mazeret sınavı tarihleri değiştirildi. Sınava girecekler için yeni sınav tarihlerine dikkat...
MEB, 23-24 Kasım TEOG Sınavı Sayısal Verileri Yayınlandı
MEB, 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan TEOG sınavları hakkında sayısal bilgileri yayınladı. Sınava giren öğrenci sayısı, mazeret sınavı tarihi ve...
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in Öğretmenler Günü Mesajı
Bakanlık Müsteşarı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda Eğitimi ilgilendiren her konuyu öğretmenlerle tartışıyoruz, dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın Öğretmenler Günü Mesajı
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakan İsmet Yılmaz bir mesaj yayınladı. Mesajda öğretmenlerin fedakarlıklarından bahsetti.
Öğretmenler Günü mü?
Eğitim Fakülteleri mezunu olmayan bakanımız bir şeyleri ispat etmek için büyük eylemlerle uygulamadan kaldırttığımız SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞİ diğer bir adıyla SÖZLEŞMELİ...
26-27 Nisan 2017 2. Dönem TEOG Sınavı Konuları Neler?
2. Dönem TEOG sınavında 8. sınıf öğrencileri hangi konulardan sorumlu olacaklar? 2. TEOG sınavı branş branş sınav konuları neler? Öğrenciler...
329 Öğretmen 24 Kasım için Ankara’da Ağırlanacak
Bakanlık 24 kasım Öğretmenler Gününe özel 81 ilden öğretmenleri Ankara'ya ağırlayacak. Buna ek olarak 15 Temmuz şehitlerinin akrabaları olan öğretmenler...
30 Bin Öğretmen ihracında yüzde 1 hata bile yok
Bakan İsmet Yılmaz, öğretmen ihraçları, 2017 öğretmen atamaları, kapanan askeri okulların durumu, 2017 MEB bütçesi hakkında bilgilendirme yaptı. Dikkat çekici...
KPSS’de Görev Alan Öğretmenlerin Alacağı Sınav Ücretleri Belli Oldu
20 Kasım 2016 tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim lise sınavında görev alan öğretmenleri alacağı ücretler belli oldu. Görevliler kaç para sınav...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ