MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlerin aynı branşta  olanlar yıl boyunca nasıl bir yöntem ile ders işleyeceklerine, yazılı tarihlerine, kullanacakları kaynaklara, bireyselleştirilmiş eğitim alan öğrencilere nasıl bir yaklaşım uygulayacaklarına bu zümreler ile karar alarak uygularlar. Bu işlemler sene başında, ikinci dönem başında ve sene sonunda olmak üzere en az 3 kere yapılmak zorundadır. Gerekli görülen durumlarda zümre toplantıları düzenlenebilir ve yeni kararlar alınabilir. Bu işlemler belli bir yönetmeliğe göre yapılmalıdır. İşte bu işlemleri doğru bir şekilde yapabilmek için bakanlığın yayınlamış olduğu yönetmeliği incelemeli ve işlemlerinizi bu yönetmelik doğrultusunda yapmalısınız.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURULLARI VE ZÜMRELERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim kurulları ve zümrelerin oluşturulmasına yönelik temel ilkeleri, yönetimi, işleyişi ve işlevlerini düzenleyerek eğitim kurumlarının birbirlerini tanımasını, tamamlamasını ve bir bütün oluşturmasını sağlamak; eğitim kuramlarını çevre ile her alanda iş birliğine teşvik etmek; eğitim kuramlarında öğretim programlarım uygulama sürecinde eğitim kurumu, ilçe, il ve ülke genelinde birliktelik sağlamak; alınan karar ve sonuçların e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden takip edilmesini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu Yönerge. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile ilgili eğitim kurulları ve zümrelerin oluşturulmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE3 -(1) Bu Yönerge, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu. 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını.

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını.

c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

ç) e-Kurul ve Zümre Modülü: Eğitim kurulları ile zümrelerin toplantı tarihleri, yerleri, gündemi ile toplantılarda alınan karar ve sonuçların yer aldığı sistemi,

d) Eğitim kurumu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki, resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim veren okul ve kurumları.

e) Eğitim ve öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

f) Paydaş: Eğitim kurumunun eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirilmesi sürecinde etkileşim içinde bulunabileceği kişi, kurum ve kuruluşları.

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

Temel ilkeler

MADDE 5 -(1) Eğitim kurulları ile zümrelerin faaliyetleri aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde yürütülür:

a) Bakanlık, il, ilçe ve eğitim kurumu düzeyinde oluşturulacak kurullar; eğitim ve öğretimin bir plan çerçevesinde yürütülmesini, öğretim programının uygulanması aşamasında birliktelik sağlanmasını, alınan kararların izlenmesini, değerlendirilmesini, sonuçlandırılmasını. bina ve tesisler ile araç ve gereçlerinin etkili ve verimli kullanılmasını sağlar.

b) Zümrelerde; öğretim programı, öğrenme alanları ve bunlara bağlı kazanımlara ulaşılmasında eğitim kurumu, eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde birliktelik sağlanmasına çalışılır.

c) Öğrencilerin öğrenmeye teşvik edilmesine, öğretmenlerin mesleki motivasyonlarının arttırılmasına, eğitim kurumu ve çevre birlikteliğinin gerçekleştirilmesine çalışılır.

ç) Taraflarca belirlenecek kurallar çerçevesinde, eğitim kurumlarının üniversitelerin yapacakları araştırma ve geliştirme faaliyetlerine açılmaları, araştırma bulgularından azami ölçüde faydalanmaları, öğrencilerin üniversitenin imkanlarından yararlanmaları, öğretmenlerin mesleki kariyerlerini geliştirmeleri, hizmet içi eğitim almaları, lisansüstü eğitim yapmaları konusunda üniversiteyle iş birliği içerisinde olması sağlanır.

d) Eğitim uygulamalarında; ulusal ve uluslararası en üst düzeyde kabul gören eğitim standartlarına ulaşılmasına, eğitimde kalitenin yükseltilmesine ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına özen gösterilir.

e) Öğrencilerin, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda paydaşlarla işbirliği içinde eğitim kurumlarıyla ilgili tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin yapılması sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Kurulları, Oluşumu ve Görevleri

Eğitim kurulları

MADDE 6 – (1) Ülke ve il genelinde eğitimi planlamak ve koordine etmek, eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek, iş birliği ve denetimi sağlamak amacıyla Bakanlık, il ve ilçe düzeyi ile eğitim kurum unda eğitim kurulları oluşturulur.

(2) Eğitim kurulları:

a) İl milli eğitim müdürleri kurulu,

b) İlçe milli eğitim müdürleri kurulu,

c) Eğitim kurumu müdürleri kurulu,

ç) Kademe ve türlerine göre ilçe eğitim kurumu müdürleri kurulu.

d) Öğretmenler kurulu,

e) Sınıf/şube öğretmenler kurulu.

f) Sanat ve spor kurulu.

Eğitim kurullarının toplantıları

MADDE 7 – (1) Kurullar; Eğitim Kurullarının Toplantı Takvimi’nde (EK-1) belirtilen zaman dilimleri içinde katılımcılara toplantı Öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır.

(2) Alınan kararlar ve sonuçları; yönetici, öğretmen ve ilgili personelin yararlanması için e-Kurul ve Zümre Modülü içerisinde işlenir, onaylanır ve paylaşılır.

(3) Kurullar; gerekli görülmesi halinde kurul başkanının çağrısı veya üyelerin yarısından fazlasının yazılı talebi üzerine aynı esas ve usulle toplanır.

(4) Olağanüstü durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere duyurulur.

(5) Öğretmenler kurulu ile sınıf/şube öğretmenler kurulunda müdürün, diğer kurullarda ise başkanın gerekli gördüğü konular ile kurul üyelerinin çoğunluğunun önerisiyle gündeme alınması kararlaştırılan diğer konular görüşülür ve karara bağlanır.

(6) Sanat ve spor kurulunda ise ayrıca yetenekli öğrencilerin belirlenmesi, seçimi, eğitimi, yetiştirilmesi ve üst öğrenime hazırlanmasına ilişkin hususlar görüşülür ve karara bağlanır.

Bakanlık,il, ilçe ve eğitim kurumları düzeyindeki eğitim kurulları

MADDE 8 – (1) Bakanlık, il, ilçe ve eğitim kurumu düzeyinde yapılan toplantılarda kurullar; Bakanlığın eğitim politikalarını, eğitim ve öğretimle ilgili değişen mevzuatı, Öğretim programı ve uygulamaları, bir üst kurulda gündeme alınıp alt kurullarda görüşülmesi ve duyurulması istenilen hususları; ülke genelinde birliktelik sağlanması, öğrenci başarısının en üst düzeye çıkarılması, yürütülecek projeler, sosyal etkinlikler ve benzeri hususları görüşür ve uygulamaya yönelik kararları alır.

(2) Eğitim kurullarının oluşumu;

a) İl milli eğitim müdürleri kurulu; Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinesinde tüm Bakanlık , birimleri amirleri veya temsilcileri ile İl milli eğitim müdürlerinden oluşur.

b) İlçe milli eğitim müdürleri kurulu; il milli eğitim müdürünün başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleri ile il milli eğitim müdür yardımcıları/şube müdürlerinden oluşur.

c) Eğitim kurumu müdürleri kurulu; ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında ilçe milli eğitim şube müdürleri, merkez ilçelerde ise il milli eğitim müdürünün başkanlığında il milli eğitim müdür yardımcıları/şube müdürleri ile eğitim kurumu müdürlerinden oluşur.

ç) Kademe ve türlerine göre eğitim kurumu müdürleri kurulu; nüfusu 150.000 ve üzeri ilçeler ve merkez ilçelerde ilçe milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, merkez ilçelerde ise il milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında her biri ayrı ayrı olmak üzere aşağıda yer verilen resmi ve özel eğitim kurumu müdürlerinden oluşur.

Kademe ve türlerine göre eğitim kurumu müdürleri kurulları;

1) Okul öncesi resmi ve özel eğitim kurumu müdürlerinden,

2) Resmi ve özel ilkokul müdürlerinden.

3) Resmi ve özel ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdürlerinden,

4) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları ile aynı türdeki özel ortaöğretim kurum müdürlerinden,

5) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumu müdürleri ile aynı türdeki özel öğretim kurumu müdürlerinden,

6) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumu müdürlerinden,

7) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlan ile aynı türdeki özel özel eğitim kurumu müdürlerinden,
oluşur.

(3) Sanat ve spor kurulu;

a) İl milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında,

b) İlgili müdür yardımcısı/şube müdürü.

c) Güzel sanatlar ve spor lisesi/liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi/liselerinin müdürlerinin bulunduğu ilçe/ilçelerdeki ilçe milli eğitim müdürü veya görevlendireceği şube müdürü.

ç) İldeki güzel sanatlar ve spor lisesi/liselerinin müdürleri,

d) Klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi/liselerinin müdürleri,

e) Görsel sanatlar, müzik, spor, tasavvuf musikisi ve klasik sanatlar alanlarından akademik personel,

f) Gerekli görülmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının il teşkilatının temsilcilerinden,

oluşur.

(4) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı ise yukarıda yer verilen toplantıların tümüne katılım sağlar.

Öğretmenler kurulu

MADDE 9 – (1) Öğretmenler kurulu; eğitim kurumu müdürünün başkanlığında, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları. öğretmenler, uzman ve eğitici personelden oluşur.

(2) Kurul; müdürün, müdürün bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekalet edenin başkanlığında toplanır. Gerektiğinde ilgili gündem maddelerinde görüş ve düşüncesine başvurulmak üzere eğitim kurumunun özelliğine göre; ilgili sektör temsilcileri, eğitici/öğretici personel, usta öğretici, proje uzmanı, proje koordinatörü, teknisyen, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, okul öğrenci temsilcisi, pansiyon öğrenci temsilcisi ile okul aile birliği başkanı da kurul toplantısına çağrılır.

(3) Olağanüstü durumlar dışında öğretmenler kurulu; Eğitim Kurullarının Toplantı Takvimi’nde (EK-1) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e- Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Gündemin bir örneği ayrıca öğretmenler odasına asılır. Toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(4) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

(5) Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hallerde okul müdürünün Önerisi, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir. Bu durumda öğrenciler izinli sayılır.

(6) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu öğretmenler kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dahil eğitim kurumunun ilgili tüm personeli tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(7) Öğretmenler kurulunda;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
b) Bakanlık emirleri, mevzuat değişiklikleri, ilgili mevzuat. MEBBİS, e-Okul ve e-Pansiyon uygulamaları,

c) Stratejik planlama, eğitimde toplam kalite yönetimi ile okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri,

ç) Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumları, okul birincisinin tespiti,

d) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetiyle ilgili hususlar.

e) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için yapılacak çalışmalar,

f) Destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili ihtiyaçların tespiti ve kurslarda verimliliğin artırılması,

g) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalar, ğ) Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususlar.

h) Ders kitabı, eğitim aracı ve bireysel öğrenme materyalleri.

ı) Zümre toplantıları, yıllık planlar, ders planları ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP),

i) Okul rehberlik hizmetleri,

j) Eğitim kurumu, ilçe. il. yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları, k) Tamamlanmış proje çalışmaları ile planlanan projeler.

l) Kardeş okul uygulamaları.

m) Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,

n) Faaliyet gösterecek öğrenci kulüplerinin belirlenmesi.

o) Sınıf/şube rehber öğretmen ile öğrenci kulübü danışman öğretmenlerinin belirlenmesi.

ö) Kurul ve komisyonlara öğretmen seçimi ve görev dağılımının yapılması,

p) Nöbet uygulamalarıyla ilgili esaslar,

r) Pansiyon ve Belletici öğretmenlik uygulamaları,

s) Okul aile birliği ve veli toplantıları

ş) Okul çevre ilişkileri,

t) Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları,

u) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanılması.

ü) Çocuk haklarına ilişkin uygulamalar,

v) Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,

y) Mezunların izlenmesi,

z) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar,

aa) Denetim ve rehberlik çalışmaları,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

(8) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında ayrıca: yapılacak proje, tasarım, üretim ve hizmet çalışmaları, hayat boyu eğitimle ilgili konular, tanıtım, yönlendirme, mesleki rehberlik çalışmaları. istihdama yönelik mesleki eğitim hizmetleri, sağlık ve güvenlik gibi konulardan, toplantının varıldığı döneme göre gerekli olanlar da görüşülür.

(9) Eğitim kampüsü bünyesinde uygulanan program türleri için ayrı ayrı öğretmenler kumlu toplantıları yapılır. Bu toplantılara eğilim kampüsü müdürü veya görevli olduğu program türünde eğitim ve öğretimle ilgili işbirliğinden sorumlu müdür yardımcısı başkanlık eder, alınan kararlar müdürün onayıyla uygulanır.

Sınıf/şube öğretmenler kurulu

MADDE 10 -(1) Sınıf/şube öğretmenler kurulunun oluşumu; sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik öğretmenlerinden oluşur. Ancak, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullarda sınıf/şube öğretmenler kurulu oluşturulmaz.

(2) Kurullar; ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ekim, şubat ve haziran aylan içerisinde, ortaöğretim kurulularında ise kasım ve nisan ayları içerisinde yapılır. İhtiyaç hallerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır. Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantıları ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabileceği gibi birleştirilerek de yapılabilir.

(3) Kurullar; Eğitim Kurullarının Toplantı Takvimi’nde (EK-1) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(4) Kurulun başkanı, eğitim kurumu müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısıdır.

(5) Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri ile ilgili sınıf/şubede derse giren eğitici personel de kurul toplantılarına davet edilebilir.

(6) Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(7) Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türleri ile sınıf ve şubelerine göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde kural başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından soma uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dahil ilgili tüm üyeler tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(8) Sınıf/şube öğretmenler kurulunda;

a) Bir önceki toplantıda alman kararlar.

b) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,

c) Derslerin öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,

ç) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrencilerin sınıf geçme ve sınıf tekrarı durumları,

d) Özel eğitim ihtiyacı olan/kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarısının artırılması ve eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler, yapılması gereken iş, işlem ve planlamalar,

e) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde yararlanma ve planlanma,

f) Okul çevre işbirliği,

g) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,

ğ) Eğitim kurumu, ilçe, il. yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,

h) Mesleki ve teknik eğitim alanlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve yükseköğrenime yönlendirilmesi,

ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,

i) Öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi,

j) Okul sağlığı çalışmalarına yer verilmesi,

k) Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,

l) İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zümreler

Zümreler

MADDE 11 – (1) İl genelinde eğitimi planlamak ve koordine etmek, eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek, eğitimle ilgili görüş ve öneriler geliştirmek, aynı alanlar arasında iletişim, uyum ve iş birliği sağlamak amacıyla aşağıdaki zümreler oluşturulur.

a) Okul öncesi eğitim kurumları zümreleri;

1) Anasınıfları,

2) Uygulama sınıfları.

3) Anaokulları,

4) Özel eğitim anaokulu, özel eğitim anasınıfı.

b) İlkokullar zümresi,

1) Birinci sınıflar,

2) İkinci sınıflar,

3) Üçüncü sınıflar.

4) Dördüncü sınıflar,

5) Alan öğretmenleri,

6) Birleştirilmiş sınıflar,

7) Özel eğitim zümresi;

– Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları,

– İlköğretim programları uygulanan özel eğitim kurumları,

– Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim sınıfları.

– İlköğretim programları uygulanan özel eğitim sınıfları.

c) Ortaokullar zümresi,

1) Ortaokullar ile imam hatip ortaokulları zümresi,

2) Özel eğitim zümresi;

– Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumlan,

– İlköğretim programları uygulanan özel eğitim kurumlan.

– Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim sınıfları,

– İlköğretim programları uygulanan özel eğitim sınıfları,

ç) Ortaöğretim kurumları zümreleri;

1) Ortaöğretim kurumları alan zümreleri,

2) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları meslek alan zümreleri,

3) İmam hatip liseleri meslek dersleri alan zümreleri.

4) Özel eğitim zümresi;

– Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları,

– Mesleki ve teknik eğitim programları uygulanan özel eğitim kurumları.

– Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim sınıfları,

d) Yaygın eğitim kurumları zümresi.

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri

MADDE 12 -(1) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri: eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur. Ancak ilkokullarda zümreler; aynı sınıfı okutan öğretmenler ile varsa o sınıfta/sınıflarda derse giren alan öğretmenlerinden oluşur. Ayrıca ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinden her sınıf seviyesinde sınıf zümre başkanı ve varsa aynı alan öğretmenlerinin her birinin alan zümre başkanı seçilir. İlkokullarda alan öğretmenleri, kendi alanlarındaki ilçe ve il zümre toplantılarına katılır. Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici, eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre öğretmenler kuruluna katılır. Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak toplantıda, eylül ayından itibaren geçeri olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer. Aynı şekilde yedek başkan belirlenir.

Mesleki ve teknik eğilim kurumlarında ise alan/bölüm şefleri alanının zümre başkanı olup bu göreve devam ettiği sürece zümre başkanlığı devam eder.

(2) Zorunlu bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içerisinde zümre başkanı değiştirilemez.

(3) Eğitim kurumunda alanında bir öğretmen olanlar, alanları ile ilgili bir üst zümre toplantısına katılırlar.

(4) Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması halinde eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alman kararların sonuçları değerlendirilir.

(5) Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(6) Zümreler; Milli Eğitim Bakanlığı Zümrelerin Toplantı Takvimi’nde (EK-2) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(7) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kural üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dahil ilgili tüm zümre kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(8) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri toplantılarında;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar.

b) Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

c) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

ç) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

d) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi.

e) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,

f) Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

g) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

ğ) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

h) Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

ı) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

i) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması.

j) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları.

k) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,

l) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konulan ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

m) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

(9) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında ayrıca;

a) Dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi, gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi,

b) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi.

c) Proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarının değerlendirilmesi,

ç) İşletmelerde mesleki eğitim ve staj yapacak öğrencilerle ilgili konuların değerlendirilmesi,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

(10) Ortaöğretim kurumlarında aylık toplantılar ekim, kasım, aralık, mart ve nisan aylan içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş günü içinde yapılır.

(11) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde alan zümre öğretmenleri, mayıs ayının son haftasında bir iş günü toplanarak, staj yapacak öğrencileri belirler.

(12) Eğitim kampüslerinde zümre Öğretmenler kurulu toplantıları uygulanan her program için ayrı ayrı yapılır. Öğretmenler dersine girdikleri programların zümrelerine katılırlar.

Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu

MADDE 13 – (1) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu, sınıf/alan zümre başkanlarından oluşur. Kurul ilk toplantısında o eğitim öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Zorunlu bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içerisinde sınıf/alan zümre başkanları kurulu başkanı değiştirilemez.

(2) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması halinde eğitim kurumu müdürü/kurul başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantılarında alman kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara toplantılar yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir.

(3) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu; Eğitim Kurullarının Toplantı Takvimi’nde (EK-1) belinden zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e- Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(4) Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(5) Eğitim kurumusınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantılarında alınan kararlar sınıf/alan zümrelerinde yeniden değerlendirilerek gerekli önlemler alınır.

(6) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/kurul başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile kurul başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alman kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dahil kurul üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(7) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulunda;

a) Bir önceki toplantıda alman kararlar,

b) Eğitim ve öğretimin planlanması,

c) Zümre ve alanlar arası işbirliği.

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,

d) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

e) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,

f) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların uygulanmasına yönelik planlamalar,

g) İş sağlığı ve güvenliği,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

(8) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında ayrıca;

a) Alan/bölümlerin gelir-gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi,

b) Tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışıyla sosyal etkinliklere katılım için gerekli çalışmaların yürütülmesi,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

(9) Eğitim kampüslerinde ise alan zümre başkanları kurulu, her programın alan zümre öğretmenler kurulu başkanlarından oluşur.

İlçe sınıf/alan zümreleri

MADDE 14 – (1) İlçe sınıf/alan zümreleri; aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanlarından oluşur.

(2) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından, gönüllü olan çıkmaz ise yapılacak seçimle aralarından birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Aynı şekilde yedek başkan seçilir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece zümre başkanı değiştirilemez. Kurumsallığı sağlamak için, bir önceki eğitim ve öğretim yılında zümre başkanlığı yapmış kişi aynı ilçede ise ilk toplantıya katılır.

(3) Toplantılar, ilgili il/ilçe milli eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği il/ilçe milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının yönetiminde yapılır. Ancak toplantıyı yöneten eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısı oylamalara katılamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alman kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar il/ilçe milli eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve eğitim kurumlarına duyurulur. Ayrıca toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dahil tüm üyeler tarafından imzalanır ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce saklanır.

(4) İlçede alanında bir öğretmen olanlar, alanları ile ilgili bir üst zümre toplantısına katılırlar.

(5) İlçe sınıf/alan zümre toplantıları: ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması halinde koordineyi sağlayan il/ilçe milli eğitim müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il/ilçe milli eğitim müdürünün uygun görmesiyle zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir.

(6) Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hallerde il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de yapılabilir.

(7) Zümreler; Zümrelerin Toplantı Takvimi’nde {EK-2) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(8) Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmen/öğretmenler ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasına göre zümre toplantılarına katılırlar.

(9) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve il/ilçe milli eğitim müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il/ilçe milli eğitim müdürünün uygun görmesiyle yapılacak olan ilçe sınıl7alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kuramlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır.

(10) İlçe sınıf/alan zümre toplantılarında;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması,

c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler.

İlçe düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar,

d) Zümre ve alanlar arası işbirliği,

e) Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi,

f) İş sağlığı ve güvenliği,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

İl sınıf/alan zümreleri

MADDE 15 – (1) İl sınıf/alan zümreleri: aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan ilçe zümre başkanlarından oluşur.

(2) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından, gönüllü olan çıkmaz ise yapılacak seçimle aralarından birini eylül avından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Aynı şekilde yedek başkan seçilir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece zümre başkam değiştirilemez. Kurumsallığı sağlamak için, bir önceki eğitim ve öğretim yılında zümre başkanlığı yapmış kişi avnı ilde ise ilk toplantıya katılır.

(3) Toplantılar, ilgili il milli eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı, ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının yönetiminde yapılır. Ancak toplantıyı yöneten eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısı oylamalara katılamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alman kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar il milli eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve ilçelere duyurulur. Ayrıca toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dahil tüm üyeler tarafından imzalanır ve il milli eğitim müdürlüğünce saklanır.

(4) İl smıf7alan zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması halinde koordineyi sağlayan il milli eğitim müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il milli eğitim müdürünün uygun görmesiyle zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alman kararların sonuçlan değerlendirilir.

(5) Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hallerde il milli eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de yapılabilir.

(6) Zümreler; Zümrelerin Toplantı Takvimi’nde (EK-2)belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(7) Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmen/öğretin enler il milli eğitim müdürlüğünün planlamasına göre zümre toplantılarına katılırlar.

(8) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve il milli eğitim müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il milli eğitim müdürünün uygun görmesiyle yapılacak olan il sınıf/alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır.

(9) İl zümre başkanları kurullarında;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar.

b) İl düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması,

c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler.

d) İl düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar,

e) Zümre ve alanlar arası işbirliği,

f) Eğitim ve öğretimde kalitenin yükse İtilmesi,

g) İş sağlığı ve güvenliği,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 16 – (1) Bu yönerge ile KASEM 1999/2506 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakam yürütür.

Windows 10 Education Satın Al

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.