Memurların 8 yıla 1 Kademe Alma Şartları Nelerdir?

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.” hükmü bulunmaktadır.

64. maddedeki “son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamak” ifadesinin, maddenin bütünü göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, hakkında 657 sayılı Kanuna göre disiplin cezası uygulanabilecek bir görevde geçen ve 64. maddeye göre olağan kademe ilerlemesinde değerlendirilen (fiilen çalışılan) 8 yıllık süre içinde disiplin cezası almayanları kapsadığını düşünüyoruz.

Buradan yola çıkarsak:

1- Memurlukta geçen süreler:

Hükme göre memurlukta geçen süreler, 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınacaktır.

2- Adaylıkta geçen süre:

657 sayılı Kanunun 57. maddesinde “Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” hükmü bulunmaktadır. Hükümden, aday memurlar hakkında disiplin cezası uygulanabileceği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle adaylıkta geçen sürelerin 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınabileceğini düşünüyoruz.

3- Memurluktan önceki muvazzaf askerlik hizmeti:

84. maddesinde “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.”

Memuriyetten önce muvazzaf askerlik hizmetini yapanlar bu süreçte memur statüsünde bulunmadıklarından, bu sürelerin 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağını düşünüyoruz.

4- Aylıklı izin süreleri:

Memurların aylıklı izin süreleri (mazeret izinleri, yıllık izinler ile hastalık izinleri gibi) 657 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin ortak noktası, Devlet memurlarının izinli oldukları dönemlerde memuriyetle ve kadrolarıyla bağlantılarının devam ettiği, bu sürelerde de memurluğa ilişkin sorumluluk ve yasaklara tabi oldukları, aylık ve özlük haklarından faydalandıklarıdır. Ayrıca, bu süreçte haklarında disiplin cezası uygulanabilmektedir.

Bu nedenlerle aylıklı izinli bulunulan sürelerin, 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınabileceğini düşünüyoruz.

5- Aylıksız izin süreleri:

Memurların aylıksız izin süreleri de 657 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre, Devlet memurlarının aylıksız izinli oldukları dönemlerde memuriyetle bağlantıları devam etmekte ise de ortada 64. maddeye göre olağan kademe ilerlemesinde değerlendirilecek bir çalışma bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle aylıksız izinli (memuriyetteyken muvazzaf askerlik hizmetine ayrılanlar dahil) bulunulan sürelerin, kazanılmış hak aylık derecesinde sayılıp sayılmadığına bakılmaksızın, 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağını düşünüyoruz.

6- Görevden uzakta geçirilen süre:

657 sayılı Kanunun 137. maddesinde “Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.” hükmü, 141. maddesinde “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır.

Görevden uzaklaştırma ihtiyati bir tedbirdir. Hükümlere göre memurların, görevden uzakta oldukları süreçte memuriyetle ve kadrolarıyla bağlantıları devam ettiğinden bu sürelerde de memurluğa ilişkin sorumluluk ve yasaklara tabidirler. Dolayısıyla haklarında disiplin cezası uygulanabilecektir. Ayrıca 143. maddede belirtilen haller gerçekleştiğinde eksik kalan kademe ilerlemeleri de yapılmaktadır.

Bu nedenlerle görevde uzakta bulunulan sürelerin, 143. maddedeki haller gerçekleştiğinde 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınabileceğini düşünüyoruz.

7- Memuriyete geçirilenler:

Özel düzenlemeler ile sözleşmelilerden memuriyete geçenlerin bazı hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmektedir.

Bunlar bazı örnekleri verecek olursak;

– 4/B sözleşmeli statüde geçen hizmetler kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir.

-Özelleştirilen kurumlardan 4046 sayılı kanunun 22. maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilenlerin sözleşmeli statüde geçen süreleri 4046 sayılı Kanunun geçici 9. maddesi uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmektedir.

-632 sayılı KHK ile 6495 sayılı Kanun uyarınca memur kadrolarına geçirilenlerin sözleşmeli statüde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmektedir.

Sözleşmeli geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilse de, bu sürelerde ilgililerin memuriyetle bağlantıları bulunmamaktadır. Bu nedenle bahsedilen sürelerde ilgililere 657 sayılı Kanuna göre disiplin cezası uygulanması mümkün olmamaktadır.

Sonuçta memurluğa geçirilenlerin sözleşmeli olarak geçen hizmet sürelerinin 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağını düşünüyoruz.

8- Diğer statülerden memurluğa geçenler:

Diğer statülerde (akademik personel ve askeri personel gibi) geçen sürelerde ilgililer memur sayılmamakta ve haklarında 657 sayılı Kanuna göre disiplin cezası uygulanmamaktadır.

Bu nedenle diğer statülerde geçen hizmet sürelerinin 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağını düşünüyoruz.

9- Özel sektörde geçen süreler:

657 sayılı Kanunun 36/C maddesi, memurluğa girenlerin hangi hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde sayılacağını düzenlemektedir.

Sorunuz açısından 657 sayılı Kanunun 36/C-1 maddesinde “Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu süreler de 657 sayılı Kanuna göre disiplin cezası uygulanabilecek bir görev kapsamında olmadığından, her ne kadar kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmiş olsa da özel sektörde geçen hizmetlerin 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağını düşünüyoruz.

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.