MebAjans.Net - Milli Eğitim (MEB) Haberleri -
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Okullar Dershane Oldu… İşte Yönetmelik…

Dershanelerin özel okula dönüştürülmesinin ardından devletin öğrenci ve mezunlara vermeyi sınava hazırlık için okullarda ücretsiz kurs açacak.

Okullar Dershane Oldu… İşte Yönetmelik…
  • 26.09.2014
  • 3.289 kez okundu

Dershanelerin özel okula dönüştürülmesinin ardından devletin öğrenci ve mezunlara vermeyi sınava hazırlık için okullarda ücretsiz kurs açacak. Söz konusu kurslarla ilgili hükümleri içeren Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi şu düzenlemeleri getiriyor:
 Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/ kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri bünyesinde açılacak.
 Birinci dönem ve yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk gününde, ikinci dönem için planlanan kurslar ise mart ayının ilk gününde başlatılacak.
 Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 saatten az olamayacak.
 Okullardaki kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22.00′ye kadar yapılabilecek. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilecek ve bir kurs saatinin süresi 40 dakika olacak.
 Kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilecek. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamayacak ve kurslar en geç saat 22.00′de sona erdirilecek.
 Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitaplarından oluşacak.
 Her bir kurs programına devam edecek öğrenci veya kursiyer sayısı 10′dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20′den fazla olamayacak.
 Öğrenci veya kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen tercihinde de bulunabilecekler.
 Açılacak kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında kurs merkezi müdürlüğüne başvuracaklar ve kurs merkezi, başvuru yapan öğretmenler arasından öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında deneyim kazanmış, öğretme yöntem ve tekniklerine hakim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilen öğretmenlerden seçilecek.
 Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunlu olacak. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak altıda birine devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinecek. Öğrenciler aynı dönemde başka bir kursa devam edemeyecek.
 Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılacak. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanacak.
 Hazırlanan yönergeye göre kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecek.

AVCI: BAŞÖRTÜSÜNÜ MAGAZİNE ETMEYELİM
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dün İstanbul Feshane’de katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avcı, iki gün üst üste başörtüsü konusundaki tereddütleri açıklığa kavuşturacak açıklamaları yaptığını ifade ederek, “Artık bu konunun böyle magazine edilmesine de müsaade etmemek lazım” dedi.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1)Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaöğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak verilecek olan destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1)Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1)Bu Yönerge, 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1)Bu Yönergenin uygulanmasında;

a)  Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b)  Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c)  Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi,

ç) Komisyon: Kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla millî eğitim müdürlüğünde oluşan komisyonu,

d) Kurs: Resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kursları,

e) Kursiyer:Kursa devam eden örgün öğretim dışındaki kişiyi,

f)  Kurs merkezi: Bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursları açılan okul veya kurumları,

g)  Kurs merkezi müdürü: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumunmüdürünü,

ğ) Kurs merkezi müdür yardımcısı: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcısını,

h)  Millî eğitim müdürlüğü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğuil veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

ı)   Millî eğitim müdürü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğuil veya ilçe millî eğitim müdürünü,

i)   Okul: Her derece ve türdeki ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarını,

j)   Öğrenci: İlköğretim ve ortaöğretim kurumları ile açık öğretim kurumlarında öğrenim görenleri,

k)  Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

l)   Veli: Öğrenci/kursiyerin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

m) Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurs Açma, Kapatma, Kurs Süreleri ve Öğrenci/Kursiyer Sayıları
Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi

MADDE 5– (1) Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarakaçılır.

(2)     Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı ve bu merkezlerde kursun açılamadığı hallerde diğer kurs merkezlerinde de açılabilir.

(3)     Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler 1. dönemde eylül ayı sonuna kadar, 2. dönemde ise şubat ayı sonuna kadar millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.

(4) 1. dönem için ve yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk gününde, 2. dönem için planlanan kurslar ise mart ayının ilk gününde başlatılır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder.Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.

(5)     Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurum müdürününteklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır.

(6)     Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz.Ancak nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

Kurslara katılacaklar

MADDE 6-(1)Kurslara;

a)   Örgün veya yaygınortaokul/imam hatip ortaokuluve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler,

b)   Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun olan kursiyerler
katılabilir.

(2) Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerinin yanı sırabünyesinde   kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir.

Kursların açılması

MADDE 7–(1) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz.

(2) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar yapılabilir.İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır.

(3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir.Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.

(4) Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir.

(5) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.

Öğrenci/kursiyer sayısı

MADDE 8-(1)Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20’den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.

Kursların kapatılması

MADDE 9– (1) Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurslarda Öğretim, Yönetim, Denetim ve Sorumluluk

Kurs açılacak dersler

MADDE 10– (1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine kurs merkezlerinde belirlenen dersler için açılır.

(2) Öğrenci/kursiyer ve velilerders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de bulunabilirler (Ek-1 Talep Formu).

(3) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir.

Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç ortaöğretim kurumu müdüründenoluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.

(2)Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

(3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler.  Ancak görevlendirme onayları iptaledilmeden görevlerini bırakamazlar.  Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.

Kurslarda yararlanılacak kaynaklar

MADDE 12 –(1) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitapları ve diğer eğitim materyalleridir.

Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler

MADDE 13 – (1)Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerinkurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.

(2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir.Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.

(3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

Kursların yönetimi

MADDE 14– (1)Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir.Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilir.

Kurs merkezi müdürü ve görevleri

MADDE 15– (1)Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür.

(2) Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır;

a) Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,

b)      Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak,

c) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak,

ç) Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

d)      Bu Yönerge hükümlerine göre kendisineverilen diğer görevleri yapmak.

Kurs merkezi müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 16 – (1) Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır;

a) Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek,

b) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütmek,

c) Kurs merkezi müdürü tarafından kursla ilgili verilecek diğer işlemleri yürütmek.

Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

(2) Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her aydeğerlendirme yapılır.Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır.

Kursların denetimi

MADDE 18- (1) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgiliiş ve işlemlerin denetimi yetkililerce yapılır.

(2) Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince ilçeye, ilçe raporları il’e, il raporları Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Sorumluluk

MADDE 19– (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurs giderleri

MADDE 20 – (1) Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir.

(2) Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça, merkezlerde çalıştırılacak yardımcı personel sayısının yeterli olmaması durumunda ihtiyaç hizmet alımı yoluyla karşılanır.

(3) Bu yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmaz.

Tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 21– (1) Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri,

b) Kurs ders defteri,

c) Gelen ve giden yazı defteri,

ç) Gelen ve giden yazı dosyası,

d) Kurs ders plânları dosyası,

e) Denetim defteri,

f) Kursiyer belge defteri

Kayıt tutma ve belgelendirme

MADDE 22- (1) Bu Yönerge kapsamında yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir.

(2) Yaygın eğitim kurumlarında kursu bitirenlereistemeleri halinde kurs tamamlama belgesi/sertifika verilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 23 – (1)5/4/2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.1.1.4-773/22692 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ve Nisan 2004/2559 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan MillîEğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi Ek ve Değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24–(1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25–(1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

________________________________________

Ek

 

 

Bir önceki yazımız olan Kamuda Kurban Bayramı Tatili 5 Gün Oldu başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

loading...

2016 AÖF Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları Açıklandı
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. 4 yanlış 1 doğruyu götürünce ortaya küsuratlı notlar çıktı. Final sınavı öncesi not...
Milli Bir Eğitim Gerekli
Samsun Türk Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin KAMÇİ bu haftakş köşe yazısında açıklanan 2015 PISA sonuçlarına değindi ve...
2015 PISA’ya göre Türkiye Eğitim’de 2003’in Bile Gerisinde
Türkiye eğitim alanında bir çok proje geliştirirken 2015 PISA sonuçlarının açıklanması ile birlikte eğitim alanında ileriye gideceğimize daha da gerilediğimiz...
Başbakanlık Ulusal Siber Güvenliği Sağlamak için KamuNet Genelgesi Yayımladı
Başbakan Binali Yıldırım imzası ile Ulusal Siber Güvenlik genelgesi yayımlandı ve tüm kamu kurumlarının KamuNet sistemine dahil edilmesi istendi.
Açığa Alınmış 3 Bin 592 Öğretmen Göreve İade Edildi
Sendikal eyleme katıldıkları gerekçesiyle daha önce açığa alınmış olan öğretmenlerden 3 bin 592'si görevlerine iade edildi. En çok iade Mardin...
2019’a Kadar Tam Gün Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olacak
2019’a Kadar Tam Gün Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olacak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atama bekleyen öğretmenlere müjde vermek...
Öğrenciler AÖF’ün Yeni Sisteminden Rahatsız Kayıt Yenilemeyecekler
26-27 Kasım tarihlerinde yapılan AÖF Güz Dönemi ara sınavları gerçekleştirildi ve öğrenciler 4 yanlış 1 doğruyu götürme sistemi ile tanışmış...
KKTC ODTÜ’nün Yeni Rektörünün Makam Aracı bir Bisiklet
KKTC ODTÜ’nün Yeni Rektörünün Makam Aracı bir Bisiklet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Otra Doğu Teknik Üniversitesine (ODTÜ) sıradışı bir...
Sihirli Kare Formülünün Yeni Bir Yolunu Bulan Öğretmene Ödül
Iğdır'da görev yapan matematik öğretmeni Hasan Kıraç, sihirli kare formülünün daha önce belirlenmemiş bir yolunu bularak ödül almaya layık görüldü.
2016 TEOG 1. Dönem Sınavında 4 Branşta Sorular İptal Edilebilir
23-24 Kasım tarihlerinde yapılan TEOG sınavında 4 branştan 4 soruya hatalı oldukları düşüncesiyle change.org sitesi üzerinden iptali için imza kampanyası...
23-24 Kasım 2016 TEOG Sınavı Soru ve Cevapları Yayınlandı
23-24 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen TEOG sınavında 1 Milyon 190 Bin 4 öğrencinin ter döktü. TEOG sınavının soru ve cevapları...
MTSKS-6 ve TEOG Mazeret Sınavı Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı
MEB, Sınav takviminde değişiklik yaptı. MTSKS-6 ve 2016 TEOG mazeret sınavı tarihleri değiştirildi. Sınava girecekler için yeni sınav tarihlerine dikkat...
MEB, 23-24 Kasım TEOG Sınavı Sayısal Verileri Yayınlandı
MEB, 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan TEOG sınavları hakkında sayısal bilgileri yayınladı. Sınava giren öğrenci sayısı, mazeret sınavı tarihi ve...
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in Öğretmenler Günü Mesajı
Bakanlık Müsteşarı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda Eğitimi ilgilendiren her konuyu öğretmenlerle tartışıyoruz, dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın Öğretmenler Günü Mesajı
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakan İsmet Yılmaz bir mesaj yayınladı. Mesajda öğretmenlerin fedakarlıklarından bahsetti.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ