İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sendikalar Taslağı Nasıl Yorumladı?

MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Taslağına Sendikaların Yorumları

2014 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Taslağı yayımlanarak öğretmenlerin ve sendikaların görüş ve önerilerine sunulmuştur. Taslak Yönetmeliğe ilişkin öne çıkan değişiklikler ve sendikaların yorumları haberimizde yer almaktadır. Sizlerde gözünüze çarpan hususlar için yorum yapabilirsiniz.

—> UZLAŞILAMAYAN MADDELER

1- MADDE 35- Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi

(1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda en fazla toplam sekiz yıl görev yapabilir. Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde aynı ilde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına resen yapılır.
(2) Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık görev süresini ders yılının dışında tamamlayan öğretmenlerin atamaları, sekiz yıllık görev süresini doldurdukları tarihi takip eden ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır.
(3) Kadrolarının bulunduğu il içindeki eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.
(4) Sekiz yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere, yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, vekâlet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dâhil edilir.
(5) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı sekiz yıllık görev süresinin hesabında dikkate alınır.
(6) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı öğrencilerle devam etmeleri şartıyla 4’üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır.
(7) Bu maddeye göre yapılacak atamalarda, öğretmenlere en fazla 25 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.
(8) Duyuruda; alanlar itibarıyla boş öğretmen kadroları, bu madde kapsamında ataması yapılacaklardan boşalacak muhtemel öğretmen kadroları, başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.

EĞİTİM-BİR-SEN YORUMU: Aynı eğitim kurumunda sekiz yıl görev yapan öğretmenlere il içinde rotasyon öngörülmüştür. Bu düzenlemede, alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduranların rotasyona dayalı atamalarının, aynı öğrencilerle devam etmeleri şartıyla 4’üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılacağı öngörülmüştür.

TÜRK-EĞİTİM-SEN YORUMU: Taslak yönetmelikte, Türk Eğitim Sen olarak tamamen karşı olduğumuz, öğretmenlere rotasyon uygulaması getirilmiştir. Yönetmeliğe göre öğretmenler, aynı eğitim kurumunda en fazla toplam sekiz yıl görev yapabilecek, aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde aynı ilde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına resen yapılacaktır.

Sekiz yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere, yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dahil edilecektir.

Yer değişikliklerinin il bazında yapılması ileride birçok mağduriyetin yaşanması anlamına gelecektir. İlçelerin bazılarının birbirlerine uzaklığı iki il arasındaki mesafeden daha fazla olabilmektedir. Öğretmenlerin mazeretlerinin göz önünde bulundurularak yer değişikliklerinin yapılacağına ilişkin herhangi bir ibarede taslak yönetmelikte bulunmamaktadır.

2- MADDE 36- Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme

(1) Öğretmenin, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği;
a) Öğretmenin kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,
b) Öğretmenin eşinin de Bakanlıkta görev yapıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere,
c) Öğretmenin eşinin başka kamu kurumunda görev yapıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
ç) Öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
d) Öğretmenin milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşinin bulunduğu yere,
atanması suretiyle yapılabilir.
(2) Aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler, evlilik cüzdanı ile eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür.
(3) Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(4) Öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar ile yeniden atama ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
(5) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri bu madde kapsamında değerlendirilmez.
(6) Eşleri geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

EĞİTİM-BİR-SEN YORUMU: Mazerete (özre) bağlı yer değiştirmelerin tamamı, Devlet Memurlarının Yer değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre yeniden düzenlenmiştir. Daha önce çerçeve yönetmelikte dava konusu yaptığımız eş durumu özründe; eşi sigortalı olan öğretmenlerin eşlerinin bulunduğu yerde kesintisiz 3 yıl sigortalı olmaları şartı getirilmiştir. Eşi milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan öğretmenler de eşinin bulunduğu yere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Eşleri ölen, emekli olan ya da eşleri şehit veya malul gazi olan öğretmenler, bu durumların oluştuğu tarihten itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler. Bu süre mevcut yönetmelikte 6 ay idi.

TÜRK-EĞİTİM-SEN YORUMU: Taslak yönetmeliğin Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başlıklı 36/1. Maddesinde “1)Öğretmenin, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği;

  1. a) Öğretmenin kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,
  2. b) Öğretmenin eşinin de Bakanlıkta görev yapıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere,
  3. c) Öğretmenin eşinin başka kamu kurumunda görev yapıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
  4. ç), Öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere
  1. d) Öğretmenin milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.” Denilmektedir.

Anılan hüküm her yönü ile sakattır. Şöyle ki; öğretmenin eşinin de Bakanlıkta görev yapıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere ataması yapılacaktır. Bu durumda kişilerin aile birliği mazeretine bağlı yapacağı yer değişiklikleri neredeyse sadece zorunlu hizmet bölgeleri ile sınırlı olacaktır.

Öğretmenin eşinin başka kamu kurumunda görev yapıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere yapılması da aynı sorunu gündeme getirecektir. Bu koordinasyonun nasıl yapılacağı ve ihtiyacın nasıl tespit edileceği de bilinmemektedir.

Öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atamasının yapılması için kişilerin eşlerinin herhangi kesinti olmaksızın aynı yerde 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemesi gerekmektedir.  Ülkemizin iş bulma imkanları oldukça kısıtlıdır. Birçok iş yeri ekonomik sıkıntılar sebebi ile kapatılmakta ve bir çok kişi bu nedenle işsiz kalmaktadır. Bu nokta da 3 yıl kesintisiz sosyal güvenlik primi ödeme zorunluluğunun getirilmesi eş durumu mazereti sebebi ile yer değişikliğini neredeyse imkansız hale getirmektedir. Gelinen noktada bu durumda olan binlerce kişi 3 yıl kesintisiz prim ödeme şartı sebebi ile mağduriyet yaşayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı çerçeve yönetmeliğe uygun yönetmelik değişikliğine gidecektir. Bununla birlikte eğitim çalışanları 3 yıl kesintisiz prim ödemediği takdirde eş durumunda yer değişikliği isteyemeyecektir. İki eş birbirinden ayrı ise ortada eş durumu mazereti vardır. Bu nokta da aile bütünlüğünü korumakla görevli olan devletin eşleri kesintisiz sigorta primi yüzünden birleştirmemesi hakkaniyetli değildir. Eş durumu mazeretinden yer değiştirecekler de bu mazeretin idarece öğrenilmesi için ilgililerden sigorta primi istenilmektedir. Sigorta primi 3 yıl kesintisiz ödemesi bulunan kişiler ile bulunmayan kişilerin özürleri arasında bir fark yoktur. Örneğin; 10 yıl aynı yer de çalışmış bir kişinin işveren tarafından işten çıkarılması gibi bir durum söz konusu olduğunda bu kişinin eşi, özür durumuna bağlı yer değişikliği yapamayacaktır. 16.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle getirilen bu düzenleme sendikamız tarafından Danıştay nezdinde yargı konu edilmiştir.

3- MADDE 37- Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme

(1) Öğretmenlerden kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları veya yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşlerinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı ya da mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine dayalı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(2) Öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği, aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanında, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde öğretmen ihtiyacı bulunan hizmet alanında yer alan bir eğitim kurumuna yapılabilir.
(3) Öğretmenlerden başkasının güç ve yardım olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu yetkili sağlık kurulu raporuyla tespit edilen eş, çocuk veya kardeşlerinden birinin 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen görev mahalli dışındaki resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretim yapmaları gerektiğine özel eğitim değerlendirme kurulunca karar verilenler, bu eğitim kurumlarının bulunduğu il veya ilçedeki norm kadrosu uygun olan bir eğitim kurumuna atanır.
(4) Her ikisi de öğretmen olan eşlerin bu madde kapsamındaki yer değiştirme başvuruları birlikte değerlendirilir.
(5) Bakanlık, öğretmenlerin sağlık mazeretinin giderilebileceği ili, hizmet gerekleri ve mazeret çerçevesinde belirleyebilir.
(6) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,
b) Sağlık kurulu raporunun eş, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği,
c) Bu maddenin birinci fıkrasına göre kardeşlerine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan yargı kararı ile vasi tayin edildiğine dair belge.
(7) Bu maddeye göre yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atama dönemine tabi değildir.

EĞİTİM-BİR-SEN YORUMU:İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlere bir defaya mahsus olmak üzere engellilik durumuna bağlı yer değişikliği hakkı getirilmiştir.

TÜRK-EĞİTİM-SEN YORUMU: Taslak yönetmeliğin Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başlıklı 37. Maddesine göre alınacak sağlık raporları eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınabilecektir. Ancak, eğitim ve araştırma hastanesi  veya üniversite hastaneleri her ilde bulunmamaktadır. Bu nedenle zaten sağlık sorunları yaşayan kişilerin bulundukları yerlerde olan ve değişiklik yapılmadan önce olduğu gibi tam teşekküllü hastanelerden alınacak rapor ile başvuruda bulunması yeterli görülmelidir.

Ayrıca; 37/5. Maddesinde “Bakanlık, öğretmenlerin sağlık mazeretinin giderilebileceği ili, hizmet gerekleri ve mazeret çerçevesinde belirleyebilir.” Denilmektedir. Bu madde ile bakanlığa mazeretin giderileceği yeri belirleme konusunda takdir yetkisi tanınmaktadır. Bu uygulama da yanlıştır ve düzeltilmesi gerekmektedir.

4- MADDE5/f : Öğretmenliğe ilk defa atanacakların, başvuruların yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmaları.

EĞİTİM-BİR-SEN YORUMU: Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olma şartı, atama yapılacak yılın ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak şeklinde düzenlenmiş; böylece bazı öğretmen adayları için yaklaşık 20 aylık bir avantaj sağlanmıştır.

TÜRK-EĞİTİM-SEN YORUMU: Taslak yönetmeliğin Atama Şartları başlıklı 5/f maddesinde öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından 40 yaşından gün almamış olma şartı aranmaktadır. Bu şartın yönetmelikten çıkarılması gerekmektedir.

İki sendika bu konularda fikir ayrılığına düşerken aşağıdaki konularda olumsuz yapılan bir yorum olmamıştır. Sadece Türk Eğitim Sen mevcut yönetmelikte olup taslak yönetmelikte olmayan bir kaç hususa dikkat çekmiştir.

—> DEĞİŞTİRİLEN FAKAT ORTAK OLUNAN MADDELER

1- MADDE 12/6 : ) Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanların tamamı için başvuruda bulunabilir.EĞİTİM-BİR-SEN YORUMU: Daha önce öğretmenliğe ilk atamalarda yalnızca bir alan için başvuruda bulunabilen öğretmen adaylarından öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri bütün alanlara başvurabileceklerdir.

2- MADDE 12/4: Öğretmenliğe atanma isteğinde bulunan adaylar en fazla 80 tercihte bulunabilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir.

EĞİTİM-BİR-SEN YORUMU: İlk atamalarda daha önce 40 olan tercih sayısı da 80’e yükseltilmiştir.

TÜRK-EĞİTİM-SEN YORUMU: Taslak yönetmeliğin Duyuru, Başvuru ve tercihler başlıklı 12/4. Maddesinde “Öğretmenliğe atanma isteğinde bulunan adaylar en fazla 80 tercihte bulunabilir.” denilmektedir. Bu madde ile eski yönetmelik hükmüne göre 25 olan tercih sayısı 80’e çıkarılmıştır.

3- MADDE 15/1: Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine ilk defa atanacaklarda;
a) Halen bulunulan alanın, başvuru tarihi itibarıyla atanılacak alana uygun olması,
b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmenlik yapılmış olması, şartları aranır.

EĞİTİM-BİR-SEN YORUMU: Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanacak öğretmenler ile spor liselerinin beden eğitimi öğretmenleri ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin atamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenlerinin sınavsız; spor liselerinin beden eğitimi öğretmenleri ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin ise uygulama sınavı sonucu atanmaları öngörülmüştür.

Diğer yandan; Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğretmenlikleri ile spor liselerinin beden eğitimi ve güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış haklarının da korunması öngörülmüştür.

TÜRK-EĞİTİM-SEN YORUMU: Taslak Yönetmelik ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmelerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamındaki okullara atanabilmek için öğretmenler seçme sınavına tabi tutulmakta iken taslak yönetmelikte bu eğitim kurumlarına öğretmen ataması için seçme sınavı yapılmayacaktır. Taslak yönetmelikte Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine ilk defa atanacaklarda, halen bulunulan alanın, başvuru tarihi itibarıyla atanılacak alana uygun olması ve başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az 3 yıl öğretmenlik yapılmış olması şartları aranmaktadır. Bu eğitim kurumlarına atanmak isteyen öğretmenlerden başvuru tarihi itibarıyla atanılacak alana uygun olması ve başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az 3 yıl öğretmenlik yapılmış olması şartlarını taşıyanlar ile bu eğitim kurumlarına daha önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, görev yapmakta oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunanlardan fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatına göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanacaktır. Öğretmen ihtiyacı bu şekilde yapılan atamalarla karşılanamayan fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinin boş bulunan öğretmen kadrolarına, bu eğitim kurumlarına ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunanlar, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanacaktır.

Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunan öğretmenler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Adaylar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonucu aldıkları puana göre alanlar itibarıyla sıralanacak ve en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının üç katı aday uygulama sınavına alınacaktır. Başvuruda bulunanlardan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatına göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanacaktır. Öğretmen ihtiyacı bu şekilde yapılan atamalarla karşılanamadığında spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunanlardan uygulama sınavında 70 ve üzerinde puan alanlar, tercihleri de dikkate alınarak 22 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen atamaya esas puan üstünlüğüne göre valiliklerce atanacaktır.

4- MADDE 28/4: Bir defaya mahsus olmak ve lisansüstü eğitimlerden yalnızca en yüksek öngörülen puan dikkate alınmak üzere doktora öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 90, tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 44, tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 36 puan eklenir. Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.

EĞİTİM-BİR-SEN YORUMU:Öğretmenlerden lisansüstü eğitim yapanların hizmet puanlarına bir defaya mahsus olmak üzere; doktora öğrenimini tamamlayanlar için 90, tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlar için 44, tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlar için 36 puan eklenmesi öngörülmüştür.

TÜRK-EĞİTİM-SEN YORUMU: Taslak yönetmelik ile birlikte bir defaya mahsus olmak ve lisansüstü eğitimlerden yalnızca en yüksek öngörülen puan dikkate alınmak üzere doktora öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 90, tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 44, tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 36 puan eklenir. Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenecektir.

5-  Eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri şehit veya malul gazi olan öğretmenlerin zorunlu hizmetten muaf tutulmaları öngörülmüştür.

6-  İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlere bir defaya mahsus olmak üzere engellilik durumuna bağlı yer değişikliği hakkı getirilmiştir

7- Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit veya malul olan er, erbaş ve kamu görevlilerinin öğretmen olan eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, mevcut yönetmelikte olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 6 ay süreyle gerçekleştirilebilecekken taslakta bu süre tamamen kaldırılmıştır.

8-  Yönetmelikte yer alan atama takvimi taslaktan çıkarılmış ve yer değiştirme ve atamaların Bakanlığın belirleyeceği dönemlerde yapılması öngörülmüştür.

9- Öğretmen kadrolarına atama ve yer değiştirme yetkisinin tamamının veya bir kısmının valiliklere devredilebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

10-  Yatılı bölge okullarında öğretmen norm kadro sayısının öğrenci durumuna göre en az yarısının kadın ya da erkek öğretmen olması öngörülmüştür.

11-  Öğretmenlerden Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevlere istekleri üzerine atanmış olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde yeniden öğretmenliğe atanabilecekleri öngörülmüştür.

12-  Öğretmenlerin, yürürlükten kaldırılan yönetmelikler kapsamında verilen hizmet puanları ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında geçen hizmet sürelerinin geçerli sayılması öngörülmüştür.

13- Sağlık özrüne bağlı yer değiştirmelerde sağlık durumu raporunda “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresi aranması şartı kaldırılmıştır.

—> TÜRK EĞİTİM SEN’in KARŞI ÇIKTIĞI ÇIKARILAN YA DA DEĞİŞTİRİLEN MADDELER
1- 06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 39. maddesi 9. fıkrasındaki; “(9)Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar istemeleri halinde öncelikle yer değiştirmek istedikleri ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanırlar.” Hükmü taslak yönetmelikte yoktur. Bu uygulamanın yeniden yönetmelikte yer alması gerekmektedir.

2-Taslak yönetmeliğin Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler başlıklı 43. Maddesinde “Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülen öğretmenlerden görev yeri il içinde değiştirileceklerin atamaları, görevli oldukları yere göre sırasıyla alt hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına; görev yeri il dışına değiştirileceklerin atamaları ise, zorunlu çalışma yükümlülükleri de dikkate alınarak alanlarında öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarından birine yapılır. Bu şekilde ataması yapılan öğretmenlerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.” Denilmektedir.  Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurlar idarenin tasarrufu ile yer değişikliği yapabilmektedir. Ancak; madde metninde soruşturma sonucunda hangi hallerde memurun görev yaptığı yerde kalmasında sakınca görüleceği belirtilmemiştir. Bu durumda yapılan uygulamalar tamamen idarenin takdir yetkisine bırakılmaktadır. İdareye yer değişikliği yapmada sınırsız bir takdir yetkisinin bırakılması uygulamada birçok sıkıntıyı beraberince getirecektir. Yönetmelik hükmü aslında tedbir amacı ile düzenlenmiş olsa da, idarenin tasarrufunun sınırları net bir biçimde çizilmediğinden, uygulamada idarenin isteği doğrultusunda yapılan naklen atama yolu haline dönüşecektir. İstisnai durumlarda uygulanan soruşturma sonucu hizmetin gereği olarak yapılan yer değiştirmeler, günümüzde disiplin cezasının ayrılmaz bir bütünü haline gelmiştir. Yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda herhangi bir ceza alınmasa dahi idarenin takdir yetkisine bağlı olarak görev yapılan yerde kalınmasında sakınca olduğu gerekçesi ile yer değişikliği işlemi tesis edilebilecektir. Bu durumda yine idarenin takdir yetkisi söz konusu olacaktır. Alt hizmet alanına yapılacak yer değişiklikleri, disiplin cezası almış olan kişilerin ikinci kez daha ağır bir yaptırıma tabi tutulmaları anlamına gelmektedir.Yine aynı maddenin 2. Paragrafında “Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.” denilmektedir. Bu madde ile soruşturma sonucu il dışına ataması gerçekleşen bir kişi daha önce görev yaptıkları ile sadece sağlık durumunda atama isteğinde bulunabilmektedir. Aile birliği mazereti bu madde de yer almamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir. Nitekim; 06.05.2010 tarihli yönetmelikte soruşturma sonucunu görev yeri değiştirilenleri özür durumu da dahil eski görev yerlerine 3 yıl geçmeden dönemeyeceklerine ilişkin düzenleme Danıştay tarafından hukuka aykırı görülmüş ve yürütmesi durdurulmuştur.

3- Alan değişikliklerine bağlı yer değiştirme işlemlerinde mevcut yönetmelikte alan değişikliği işlemleri haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılırken, taslak yönetmelikte herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bu durumun mutlak suretle düzeltilmesi ve bakanlığa tanınan takdir yetkisinin bir süre ile sınırlandırılması gerekmektedir.

4- Taslak yönetmelikte “öğrenim özrü” uygulaması bulunmamaktadır. Eğitim ve Öğretimin kalitesinin artırılması için öğretmenlerin lisansüstü öğrenim görmeye teşvik edilmesi gerekli iken bu şekilde bir işlemin yapılması eğitim ve öğretim için var olan bir bakanlığa yakışmamaktadır. Bu nedenle mutlaka yönetmelikte yer alması gerekmektedir.5- Mazeret durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunup ilan edilen eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, görev yerleri mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe emrine yapılarak, mazeretlerinin giderilmesi gerekmektedir. Bu hususun mutlak suretle yönetmelikte yerini alması gerekmektedir.

6- 4688 sayılı yasa uyarınca sendikal faaliyetlerini yürütmek için aylıksız izne ayrılanlar fiilen eğitim-öğretim sınıfı içinde görev yapmaya devam etmelerine rağmen aylıksız izin kullandıkları gerekçesi ile çalıştıkları sürelerin hizmet süresinden ve hizmet puanından sayılmaması hakkaniyetli değildir.  Bu uygulama bir anlamda sendikal faaliyetleri engelleme ve sendikal çalışma yapan kişileri cezalandırma anlamına gelmektedir. 87 Nolu Sendika Özgürlüğüne Ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesinin 3. Maddesinde “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler. Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdırlar.” denilmektedir. Sendikalar tarafından seçilerek görev başına gelen yöneticilerin bu görevin ifası için aylıksız izne ayrılması sebebi ile görev yaptıkları sürelerinin yok sayılması sendikal faaliyette bulunmaya engel olmaktır. Dolayısı ile İLO sözleşmesinin ilgili maddesine aykırı davranılmaktadır. Bu nedenle 4688 sayılı yasa uyarınca aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin bu izin süresince kadrolarında bulundukları kurumun hizmet süresinden ve hizmet puanından yararlandırılması gerekmektedir.

7- 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca mevcut okul müdürleri görev sürelerinin uzatılması için yönetmelik hükümleri uyarınca değerlendirmeye tabi tutulmuş ve yapılan değerlendirme sonucunda bir çok kişinin görev süresi uzatılmamıştır. Bu kişilerin isteklerine bağlı olarak istedikleri eğitim kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen olarak atamalarının yapılması hususunun geçici bir madde ile düzenlenmesi, yaşanılan mağduriyeti bir nebze de olsa giderecektir.
8- Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlerden 1. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 1 brüt asgari ücret, 2. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 1,5 brüt asgari ücret 3. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 2 brüt asgari ücret tutarında zorunlu hizmet tazminatı ödenmesi ve bu bölgelere isteğe bağlı olarak atanan ve bu kapsamda görev yapmakta olanlara tazminat tutarlarının ½’si oranında zorunlu hizmet tazminatı ödenmesi uygulamasıyla bu bölgelerdeki istihdam sorunun çözülmesi mümkün olacaktır.
9- Zorunlu hizmet bölgelerindeki görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış hatta fazladan yıllarca çalışmış öğretmenlerin yaşadıkları ve yaşamaya devam ettikleri mağduriyetlerinin çözümü adına herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yer değişikliği istediği ile yer değiştirme hakkı verilmesi gerekmektedir. Bu uygulama yapılırken tabi olduğu zorunlu çalışma süresinin %50 si oranında fazladan çalışmış olmak gibi bir kriter de getirilebilir. Bu bölgelerde görev yapan ve adeta Bakanlığın uygulamalarıyla çakılı hale getirilmiş öğretmenlerimizin uğramış oldukları haksızlık bu uygulama ile bir nebze olsun telafi edilebilir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.