SON DAKİKA

MebAjans.net
bodrum escortescort bodrumsisli escortizmit escort

Talim Terbiye Kurulundan Alan Değişikliği Açıklaması

Talim Terbiye Kurulundan Alan Değişikliği Açıklaması
Bu haber 03 Temmuz 2015 - 2:07 'de eklendi ve 733 kez görüntülendi.

Talim Terbiye Kurulundan Alan Değişikliği Açıklaması

Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri  Alan Öğretmenleri ile ilgili yazısı

Konu:  Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Alan Öğretmenleri

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri öğretmenlerinin alan değişikliği ile ilgili pek çok yazılı başvuru, e-posta ve bireysel görüşme yoluyla Başkanlığımıza ulaşan bilgiler; özellikle yüz yüze görüşmelerde, Bakanlığımız birimlerince bu konuda birbiriyle tutarlı olmayan bilgiler verildiğinin muhtemel olduğunu göstermektedir. Bu nedenle aşağıdaki değerlendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuş ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri öğretmenlerini alan değişikliği ile ilgili hususta hukuki durum aşağıda izah edilmiştir:

Bakanlığımızın ilgili birimlerinin teklifleri (Ek) Kurul tarafından değerlendirilerek, 07/11/2014 tarihli ve 67951427/360.04/5127312 sayılı Kurul Mütalaası ile halen Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri alanında görev yapan öğretmenlerden;

1. Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve fakültelerin Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı ile Eğitim Programları ve   Öğretimi Bölümü/Anabilim Dalı mezunlarının “Rehberlik” alanına,
Psikoloji Bölümü mezunlarının, “Rehberlik” veya “Psikoloji” alanına,
Felsefe Grubu Öğretmenliği, Felsefe Bölümü ile Sosyoloji Bölümü mezunlarının “Felsefe”alanına,
Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi Programı mezunlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Rehberlik alanı ile ilgili özel alan kredisinden az olmamak üzere; yükseköğretim kurumları ile yapılacak işbirliği kapsamında özel alan derslerini veya Genel Müdürlükçe düzenlenecek hizmet içi eğitim kursunu başarıyla tamamlayanların “Rehberlik” alanına,

İstekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanmaları uygun mütalaa edilmiştir.

2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararın Alanı Kaldırılan veya İstihdam Alanı Daralan Öğretmenler başlığı altındaki 11′ nci madde de “Madde 11 – (1) Alanı kaldırılan veya istihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da öğretmenlerin “Okutacağı Dersler” sütununda belirtilen derslerin öğretmenliğine, istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar. Bu öğretmenlerin yeni alanlara atanmasında, atanacakları alana uygun eğitim verilir.” denilmektedir.

Söz konusu Kararın 11’inci maddesinin (1)’inci fıkrasına göre Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri öğretmenlerinin mezuniyeti itibarıyla alan değişikliği yoluyla atanabileceği alanlar şunlardır:

Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve fakültelerin Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı ile Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü/Anabilim Dalı mezunları, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alan olan Rehberlik alanına alan değişikliği yoluyla atanabilirler.

Psikoloji Bölümü mezunları, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alan olan “Rehberlik” veya “Psikoloji” alanına alan değişikliği yoluyla atanabilirler.

Felsefe Grubu Öğretmenliği, Felsefe Bölümü ile Sosyoloji Bölümü mezunları, mezuniyetleri itibarıyla “Felsefe” alanına alan değişikliği yoluyla atanabilirler.

Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi Programı mezunlarının mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri bir alan bulunmamaktadır.

Söz konusu Kararın 11’inci maddesinin (1)’inci fıkrasına göre, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri öğretmenlerinin “Okutacağı Dersler” sütununda belirtilen derslerin öğretmenliğine alan değişikliği yoluyla atanabileceği alanlar ise şunlardır:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı mezunlarının Felsefe alanına veya Psikoloji alanına, Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin; Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölüm/Anabilim Dalları mezunlarının Felsefe veya Psikoloji alanına,

Felsefe Grubu Öğretmenliği mezunlarının Felsefe veya Psikoloji alanına,

Psikoloji Bölümü mezunlarının Felsefe veya Psikoloji alanına,

Felsefe Bölümü mezunlarının Felsefe veya Psikoloji alanına,

Sosyoloji Bölümü mezunlarının Felsefe veya Psikoloji alanına,alan değişikliği yoluyla atanabilirler.

Burada açıkça görüldüğü üzere “Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi Programı” mezunları dahil olmak üzere Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri öğretmenlerinin tamamı Felsefe alanına veya Psikoloji alanına alan değişikliğiyoluyla atanabilirler. Öğretmenlerin “Okutacağı Dersler” sütununda belirtilen derslerin öğretmenliğine alan değişikliği yoluyla atanabileceği alanlar esas alındığında; Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmenlerinin, bu şart esas alınarak “Rehberlik” alanına alan değişikliği yoluyla atanmaları mümkün değildir.

3. Yukarıda yapılan değerlendirmeler açıkça göstermektedir ki 9 sayılı kararın 11’ nci Maddesinde ifade edilen (a) [mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da (b) öğretmenlerin “Okutacağı Dersler” sütununda belirtilen derslerin öğretmenliğine] şartlarından en az birini karşılamadıkları için Felsefe Grubu Öğretmenliği, Felsefe Bölümü ile Sosyoloji Bölümü mezunları, 9 Sayılı Kararın 11’ nci Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde Rehberlik alanına alan değişikliği yoluyla atanamazlar. Söz konusu mütalaanın Felsefe Grubu Öğretmenliği, Felsefe Bölümü, Sosyoloji Bölümü mezunları ile ilgili kısmı bu değerlendirme çerçevesinde düzenlenmiştir.

4. “Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi Programı” mezunlarının mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alan bulunmadığından 07/11/2014 tarih ve 67951427/360.04/5127312 sayılı Kurul Mütalaası ile bu bölüm/program mezunlarının, söz konusu mütalaada belirtilen şartları yerine getirerek alan değişikliğiyoluyla Rehberlik alanına atanmaları uygun görülmüştür. Bu işleme esas teşkil eden Bakanlığımızın ilgili birimlerinin yazılı teklif ve görüşleri ile ilgili birim temsilcilerinin de katılımı ile Kurul mütalaasının oluşturulduğu oturum tutanakları da mevcuttur.

Diğer taraftan “Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi Programı” mezunlarının da Psikoloji alanına veya Felsefe alanına “Okutacağı Dersler” sütununda belirtilen derslerin öğretmenliğine alan değişikliği yoluyla atanmaları gerektiği iddiası, yürütmeyi durdurma istemli olarak yargıya taşınmıştır.

5. Kurul mütalaası ile ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ve Eki Çizelgede belirlenmiş olan öğretmenlik alanları ve bu alanlara alan değişikliği yoluyla atama konusunda Danıştay tarafından oluşturulmuş emsal kararlar bulunmaktadır.
Örneğin,  Danıştay İkinci Daire Esas No: 2012/12121 sayılı kararında normlar hiyerarşisi içinde “bir normun, kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm getirmesi”nin mümkün olmadığından bahisle  “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Bakanlığın bilimsel danışma ve karar (1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle değişik “inceleme”) organı sıfatıyla yaptığı toplantı sonucu oluşan kurul mütalaası ile kurul kararlarında değişikliğe gidilemeyeceği” açıkça ifade edilmiş olup, bu karar benzer durumlar için emsal teşkil etmektedir.

Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi Programı mezunlarının mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri bir alan bulunmamaktadır. Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri öğretmenlerinden “Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi Programı” mezunları dışındaki tüm öğretmenlerin ise mezuniyetleri itibarıyla alan değişikliği yoluyla atanabilecekleri bir alan bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Felsefe Bölümü ile Sosyoloji Bölümü mezunlarının Rehberlik alanına alan değişikliği yoluyla atanmaları hukuki olarak mümkün olmadığı gibi, bu yönde tesis edilecek idari bir işlemin de yargı yoluyla iptal edileceği kanaati oluşmuştur.

Bilgilerinizi ve konu ile ilgili görüş ve değerlendirmelerde ilgili mevzuatı çerçevesinde hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Emin KARİP

Kurul Başkanı

www.mebajans.net

loading...

Bir önceki yazımız olan [Güncel-2016] İL İL Hizmet Puanları ve Zorunlu Çalışma Süreleri başlıklı makalemizde 2015 hizmet puanları, güncel ve hangi hizmet bölgesinde hakkında bilgiler verilmektedir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
loading...
antalya escort bayan