escort sakarya escort maras escort manisa escort edirne escort denizli
MebAjans.Net - Milli Eğitim (MEB) Haberleri -
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği

Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği
  • 30.03.2018
  • 1.036 kez okundu

Taşımalı eğitim ülkemizde çözülemeyen sorunlardan birisidir. Özellikle bulundukları yerleşim yerinde okul olmayan ve okul açılması için yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan köy ve mahallelerdeki öğrenciler taşıma ile en yakın okula servislerle taşınmaktadır. Böyle bir kurumda çalışan öğretmen ve yöneticiler için 11 Eylül 2014 tarihinde 29116 sayı ile yayınlanmış olan taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliğini yayınlıyoruz.

İKİNCİ BÖLÜM

Planlama ve Değerlendirme Komisyonları, Görevleri ve Uygulama

Planlama komisyonu

MADDE 5 – (1) İl ve ilçelerde, her eğitim ve öğretim yılında; taşıma yoluyla eğitimden faydalanacakları, taşıma kapsamına alınacak yerleşim birimlerini ve taşıma merkezi okul/kurumları belirlemek üzere “Planlama Komisyonu” kurulur.

(2) Planlama komisyonu; milli eğitim müdürlüğünde ilgili il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, en az ikisi taşıma merkezi okul/kurum müdürü olmak kaydıyla ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okul/kurumu ile yaygın eğitim kurumu müdürleri arasından seçilen başkan dahil en az üç, en fazla dokuz üyeden oluşur.

(3) Planlama komisyonu; milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve mahalli mülki idare amirinin onayı ile ocak ayı içinde oluşturulur, milli eğitim müdürlüğünce hazırlanan çalışma takvimine göre bir yıl süre ile çalışır.

(4) Planlama komisyonu, taşıma yoluyla eğitimden faydalanacaklara ilişkin planlamaları yapmak üzere şubat ayını geçmeyecek şekilde komisyon başkanının uygun göreceği tarihlerde toplanır.

(5) Kendi bölgelerindeki öğrenci/kursiyerlerin taşıma kapsamına alınması ile ilgili görüşlerini bildirmek üzere ihtiyaç duyulması halinde, ilgili yerleşim birimlerinin muhtarları, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir.

Planlama komisyonunun görevleri

MADDE 6 – (1) Planlama komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Toplantı tarihi itibarıyla il/ilçe mahalli mülki idare ve belediye mücavir alan sınırları içindeki toplu taşıma hizmetlerini değerlendirmek suretiyle öğrencisi taşınacak veya kapsam dışı bırakılacak yerleşim birimleri ile taşıma yoluyla eğitimden faydalanacakları, taşıma kapsamına giren kurumlar bazında tespit etmek,

b) Öğrenci sayısı ve ulaşım imkanlarına göre, taşınacak öğrencileri ve öğrencisi taşınacak yerleşim birimlerini gruplandırarak, taşıma merkezi okulları tespit etmek,

c) Her bir taşıma merkezi okul/kuruma öğrencisi taşınacak yerleşim birimi ile öğrenci sayısını dikkate alarak, öğrencilerin kaç araçla taşınacağını, aracın izleyeceği yol ve durakları ile hareket saatlerini belirlemek,

ç) Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları, sağlık ve beslenme konularında alınacak önlemleri belirlemek,

d) Öğrencileri taşıma kapsamına alınarak kapatılan okul/kurumların bina ve tesisleri ile ders araçları ve taşınırlarının öncelikle taşıma merkezi okul/kurumların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla milli eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak,

e) İklimi ve ulaşım şartları taşımaya elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki ilköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencileri, öncelikle yatılı bölge ortaokullarına yerleştirdikten sonra, taşıma kapsamına alınacak diğer öğrencilerin planlamasını yapmak,

f) Bulunduğu yerleşim yerinde öğrenim göreceği eğitim kurumu olmayan öğrencilerin tespitini yaparak, başka bir il/ilçedeki taşıma merkezine öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerindeki öğrencilerin taşınacağı okulları planlayarak değerlendirme komisyonuna bildirmek,

g) İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik mart ayında; imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin taşınmasına yönelik ise kayıt-kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra, milli eğitim müdürlüklerince Taşımalı Öğrenci Modülüne girilen planlama verileri ile hazırlanan gerekçeli raporu il milli eğitim müdürlüğüne sunmak,

ğ) Zorunlu eğitimini tamamlamış ya da zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmış yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanması muhtemel özel eğitim kursiyerleri ile bunların devam edeceği kursların süre ve sayılarını İl/İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu ile birlikte tespit etmek,

h) İl ve ilçeye bağlı yerleşim birimlerini nüfus, coğrafi yapı, ulaşım, iklim, özel eğitim okul/kurum/sınıfı ile yaygın eğitim kurumunun fiziki kapasitesi ve konumu gibi özelliklere göre gruplandırmak,

ı) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin taşınabilmesi için gerekli tedbir ve kararları almak,

i) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin okul/kurumlarına daha kısa sürede ulaşmalarının sağlanması için gerekli tedbirleri belirlemek,

j) Otistik, serebralpalsili, zihinsel, ortopedik ve birden fazla özrü olan ağır engelli öğrencilere taşıma esnasında refakat eden refakatçi aile üyesi sayısını belirlemek,

k) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin taşınacağı araçlarda rehber personel bulundurulmasını sağlamak,

l) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerden tekerlekli sandalye kullanan veya yürüme güçlüğü yaşayanlara hizmet verecek servis araçlarında liftli donanım, standartlara uygun seyyar rampa ve ihtiyaç duyulacak diğer teknik özellikleri belirlemek,

m) İşitme engelli özel eğitim meslek lisesi öğrencileri ile işitme engelli özel eğitim kursiyerlerine verilecek olan toplu taşıma kartları veya biletlerinin öğrenci ve gün sayısına göre aylık ödenek talebini belirlemek,

n) İhtiyaç duyulan zamanlarda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin taşımasına yönelik milli eğitim müdürlüklerince Taşımalı Öğrenci Modülüne girilen planlama verileri ile hazırlanan gerekçeli raporu milli eğitim müdürlüğüne sunmak,

o) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerden işletmelerde mesleki eğitime devam edenlerden taşıma güzergahında olup taşınacakları tespit etmek, güzergah üzerinde olmayan işitme engelli öğrenci/kursiyerlere verilecek olan toplu taşıma kartı veya biletinin öğrenci ve gün sayısına göre aylık ödenek talebini belirlemek.

Taşıma merkezi okulların özellikleri

MADDE 7 – (1) Taşıma merkezi okulların seçiminde;

a) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerine göre daha merkezi durumda olması, çevredeki diğer yerleşim birimleri ile ulaşım imkanlarına sahip, gelişmeye uygun olması,

b) Derslik, atölye ve laboratuvar sayısı ile fiziki kapasitenin yerleşim yerindeki öğrenciler ile taşıma kapsamına alınan öğrenci sayısının eğitimine yeterli olması,

c) Öğretmen ve ders araç-gerecinin yeterli olması,

ç) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile kitaplık ve kütüphanelerden yararlanabilmeleri için uygun ortamların bulunması,

şartları aranır.

(2) Zorunlu sebepler dışında yatılı bölge ortaokulları ve ikili eğitim yapan okul/kurumların taşıma merkezi okul olarak seçilmemesi,

(3) Taşıma merkezi olacak ilkokulda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmaz. Ancak zorunlu hallerde planlama komisyonunun teklifi, il değerlendirme komisyonunun kararı ve mahalli mülki idare amirinin onayı ile uygulama yapılabilir.

(4) Öğrenci taşıma uygulamasında ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim öğrencileri ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyer/velilerin ayrı ayrı araçlarla taşınması esastır. Uygun nitelik ve nicelikte araç bulunamaması durumunda, ilgili okul düzeyinde yerleşim yerinde az sayıda öğrenci bulunması, ders giriş-çıkış saatlerinin yakın olması ve araçta yer olması şartıyla özel eğitim öğrenci/kursiyerleri dışındaki öğrenciler birlikte taşınabilir.

Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim biriminde aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Toplu taşıma hizmeti bulunmayan, öğrencisi taşıma kapsamına alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde;

a) Nüfusun az veya dağınık olması, öğrenci sayısındaki yetersizlik, yerleşim yerinin coğrafi özellikleri, yol şartları,

b) Eğitime erişim ihtiyacı olan öğrencinin sürekli veya geçici ikamet ettiği yerleşim yerinde bu ihtiyacını karşılayacağı türde eğitim kurumu bulunmaması veya bu kurumların kapalı olması,

c) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması ve/veya bu olaylar sonucunda; tamir, güçlendirme, bertaraf veya tedavi çalışmaları yapılıyor olması,

ç) Göçler ve mevsimlik işçi hareketleri olması,

gibi özellikler aranır.

(2) Öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezine uzaklığının en az 2 kilometre olması esas olup, 50 kilometreden daha fazla mesafeden taşıma yapılmaz. Birinci fıkrada sayılan özellikler sebebiyle bu mesafelerin artırılıp azaltılmasına gerekçe belirtmek suretiyle Planlama Komisyonu karar verebilir.

(3) En az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri taşıma kapsamında değerlendirilebilir. Parasız yatılılıktan öğrenci taşıma uygulamasına geçişler için başvurular, öğrenci velisi tarafından parasız yatılı olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders bitiminden temmuz ayının sonuna kadar yapılır. Okul müdürlüklerinden gelen bu veriler, parasız yatılılık ve bursluluk komisyonunun görüşleri de alınarak Planlama Komisyonunca değerlendirilir.

Özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin taşınması

MADDE 9 – (1) Özel eğitim okul/kurum/sınıfı öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ders yılı içinde ve 8 inci maddede yer alan şartlar aranmaksızın kayıtlı oldukları okul/kurum/sınıflara taşınır.

Değerlendirme komisyonu

MADDE 10 – (1) Öğrencisi taşıma kapsamına alınacak yerleşim birimleri ve okullar ile ilgili Planlama Komisyonu tarafından hazırlanan raporları değerlendirmek ve il/ilçeler arasında eş güdümü sağlamak üzere “Değerlendirme Komisyonu” kurulur.

(2) Değerlendirme Komisyonu; il milli eğitim müdürü veya ilgili il milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında öğrenci taşıma uygulamasından sorumlu şube müdürü, öğrenci taşıma uygulamasının yapıldığı ilçe milli eğitim müdürleri ve maarif müfettişinden oluşur.

(3) Komisyon, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik taşıma planlamalarını değerlendirmek üzere nisan ayının son haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrenci taşınmasına ait taşıma planlamalarını değerlendirmek üzere ise eylül ayının ilk haftasında toplanır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlere yönelik taşıma planlamalarını değerlendirmek için ihtiyaç duyulan zamanlarda Komisyon Başkanının teklifi ile toplanır.

(4) Komisyon, milli eğitim müdürlüğünce hazırlanan çalışma takvimine göre bir yıl süre ile çalışır. İhtiyaç duyulması halinde diğer birimlerden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri ve iş birliği yapılması gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de toplantılara katılmaları sağlanır.

Değerlendirme komisyonunun görevleri

MADDE 11 – (1) Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Milli eğitim müdürlüklerinin taşıma yoluyla eğitime erişim iş ve işlemlerini düzenleyen usul ve esasları belirleyerek valilik onayına sunmak,

b) İlçelerin öğrenci taşıma planlaması raporlarını inceleyerek bu Yönetmelik hükümlerine uymayan, öğrenciyi, öğrencisi taşınan okulu, yerleşim birimi ile taşıma merkezi okulları uygulama kapsamından çıkartmak,

c) Başka bir il veya ilçeden öğrencisi taşınacak yerleşim birimleri ile okul/kurumların taşınmasına ait planlamaları il veya ilçeler arasında koordinasyon sağlanması için il milli eğitim müdürlüğüne bildirmek,

ç) Öğrencileri taşıma kapsamından çıkartılıp yeniden açılacak okul/kurumların bakım ve onarımlarının yapılması ve eğitim-öğretime hazırlanması için milli eğitim müdürlüğüne bildirmek,

d) İl düzeyinde öğrenci taşınması planlamasına son şeklini vererek Taşımalı Öğrenci Modülüne işletilmesini sağlamak ve sistem üzerinden alınacak Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formunun (Ek-1) valilik onayına sunulmasını sağlamak.

Uygulama

MADDE 12 – (1) Yapılan planlama sonucu öğrencileri taşıma kapsamına alınan ve çıkartılan yerleşim birimleri ve okullar ile taşıma merkezi okullar il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile uygulamaya konulur. Bu onay bir eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir.

(2) İl milli eğitim müdürlüğü, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve Taşımalı Öğrenci Modülüne girilen ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin taşınmasına yönelik Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formunu (Ek-1) mayıs ayının en geç üçüncü haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin taşınmasına yönelik Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formunu (Ek-1) kayıt kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa sürede ihale işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere gönderir.

(3) Özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin taşınmalarına yönelik planlamaların yapılmasını müteakip Taşımalı Öğrenci Modülüne girilen Özel Eğitim İstatistik ve Ödenek Formunu (Ek-3) ihale işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere gönderir.

Taşıma merkezi okul/kurum müdürünün görevleri

MADDE 13 – (1) Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan okul/kurum müdürünün öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin görevleri şunlardır:

a) Okul/kurumun fiziki durumu ve kontenjanına göre öğrenci taşıma uygulaması kapsamında okul/kurumuna alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit ederek ilkokul ve ortaokul müdürlerince şubat ayının ikinci haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim okul/kurum müdürlerince de ağustos ayının ilk haftasında milli eğitim müdürlüğüne bildirmek,

b) Taşıma yoluyla okul/kuruma gelen öğrencilerin kayıt kabul ve nakil işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak,

c) Taşınan öğrenciler ile taşıma merkezi okul/kurumlardaki öğrencilerin birlikte öğrenim görmelerini sağlayacak şekilde sınıf ve şubelere göre dengeli dağılımını yapmak,

ç) Taşınacak öğrencilerin geliş ve gidişlerine göre haftalık ders dağıtım ve günlük vakit çizelgesini düzenlemek,

d) Okul/kurumların fiziki imkanları ölçüsünde geliş ve gidiş saatlerinde oluşan boşluklarda öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile kitaplık ve kütüphanelerden yararlandırılmasını sağlamak,

e) Taşınan ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumu öğrencilerinin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, yüklenicinin sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak kontrol etmek ve giderilemeyen aksaklıkları rapor halinde milli eğitim müdürlüğüne bildirmek,

f) Taşınan öğrencilerin velileri ve ilgili muhtar/belediye başkanı/kamu görevlileri ile iş birliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak,

g) Servis araçları ile taşınan öğrencilerin, isim listelerine göre kontrol edilmesini sağlamak,

ğ) Araçların aylık çalışma programlarına göre hazırlanan puantaj cetvellerini her ayın sonunda milli eğitim müdürlüğüne göndermek,

h) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin, 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak denetlemek, aksaklıkları önlemek ve gidermek üzere gerekli tedbirleri almak ve giderilemeyen aksaklıkları rapor halinde milli eğitim müdürlüğüne bildirmek,

ı) Okul servis araçlarının arkasındaki “OKUL TAŞITI” tabelasının üst kısmına, okunabilecek şekilde sürücü hatalarının milli eğitim müdürlüğüne bildirileceği telefon numarasının yazdırılmasını sağlamak,

i) İşitme engelli özel eğitim meslek lisesi öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan işitme engelli kursiyerlere dağıtılmak üzere aylık toplu taşıma bilet miktarını milli eğitim müdürlüğüne bildirmek, aylık toplu taşıma biletlerini öğrencilere veya velilerine imza karşılığı dağıtmak, öğrencinin devamsızlık yaptığı günleri bir sonraki ayın bilet miktarından düşmek,

j) Özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin taşındığı araçlarda bulunan rehber personelin servis aracında bulunduğu zamanlar ile eğitim-öğretim saatlerinde sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere yönelik görevlerini yerine getirmesini sağlamak,

k) Özel eğitim öğrenci ve kursiyerlerinin okul/kurumlarına daha kısa sürede ulaşımlarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

l) Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında, ders yılı içerisinde işletmelerde mesleki eğitime devam eden öğrencilerden şartları uyanların kayıtlı olduğu okula kadar güzergah değişikliği yapmadan taşınmasına ilişkin planlamaları yaparak, öğrenci velisinden yazılı izin almak ve bu durumdaki öğrencilerin sayılarını milli eğitim müdürlüğüne bildirmek.

Rehber personel

MADDE 14 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin taşındığı araçlarda ücreti ve her türlü sosyal hakları ihale dokümanlarında belirlenerek yüklenici tarafından karşılanmak üzere bir rehber personel görevlendirilir.

(2) Rehber personel görevlendirmesinde; mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarının acil sağlık hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri, hemşirelik ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu olmak tercih sebebi olarak kabul edilir. Bu alanlardan mezun personel bulunamaması halinde bu Yönetmelik kapsamında taşınan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin birinci dereceden yakınlarına öncelik verilir.

Rehber personelin görevleri

MADDE 15 – (1) Özel eğitim öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin taşınmasında görevli rehber personel;

a) Okula/kuruma gelişteki ilk öğrenci/kursiyerin alındığı noktadan önce servis aracında bulunmak ve okul/kurumdaki eğitim-öğretim bittikten sonra en son öğrenci/kursiyerin indiği noktaya kadar araçta bulunmak,

b) Refakat ettiği öğrenci/kursiyerlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde araca biniş ve inişleri ile geliş ve gidişlerine yardımcı olmak,

c) Taşıma işlemlerine ilişkin olarak okul-aile-öğrenci/kursiyer ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları ilgililere zamanında bildirmek,

ç) Taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışındaki eğitim-öğretim saatlerinde okul/kurumda bulunmak ve sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere yönelik sağlık, beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak üzere okul/kurum müdürünün verdiği görevleri yapmak,

iş ve işlemlerinden sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale İşlemleri

İhalelerde dikkat edilecek hususlar

MADDE 16 – (1) Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşıma ve yemek ihalelerine ilişkin işlemler 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) İhale sözleşmeleri ve ihale şartnameleri hazırlanırken;

a) Taşıma merkezi okul ve kurum müdürlerinin de görüşleri alınır.

b) İlkokul ve ortaokullarda taşıma hizmeti alım süreci en geç ağustos ayının ikinci haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim okul/kurumlarında ise kayıt kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra en kısa sürede bitirilir. Alım süreci tamamlandıktan sonra öngörülemeyen haller dışında hiçbir şekilde ihale işlemlerine dair valilik onayı alınamaz ve taşıma ve yemek ihalesi yapılamaz.

c) Özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin taşınmalarına yönelik ihalelerde ise bu öğrenci/ kursiyerlerin ilgili okul/kurumlara kayıt kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra en kısa sürede ihale işlemleri tamamlanır.

ç) Milli eğitim müdürlüğü; harcama yetkilisi tarafından ihale işlemleri sonuçlandırılıp sözleşmelerin müdürlüğe teslimini takiben, ilkokul, ortaokul taşıma ve yemek işlemleri için ağustos ayının üçüncü haftasından itibaren, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim okul/kurumu taşıma ve yemek işlemleri için ekim ayının üçüncü haftasından itibaren Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci İstatistik ve Ödenek Formunu (Ek-2) Taşımalı Öğrenci Modülüne girerek, ihale sözleşmelerinin bir örneğini il milli eğitim müdürlüğü öğrenci taşıma birimine ve ilgili taşıma merkezi okul/kurum müdürlüklerine gönderir.

d) Milli eğitim müdürlükleri; harcama yetkilisi tarafından, özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin taşıma işine ait ihale işlemleri sonuçlandırılıp sözleşmelerin müdürlüğe teslimini takiben, en geç iki hafta içerisinde Özel Eğitim İstatistik ve Ödenek Formunu (Ek-3) Taşımalı Öğrenci Modülüne girerek, ihale sözleşmelerinin bir örneğini il milli eğitim müdürlüğü öğrenci taşıma birimine ve ilgili taşıma merkezi okul/kurum müdürlüklerine gönderir.

e) İl milli eğitim müdürlüğü, Taşımalı Öğrenci Modülündeki Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formu (Ek-1) ile Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci İstatistik ve Ödenek Formunu (Ek-2) ilkokul ve ortaokul için eylül ayının en geç ikinci haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim için kasım ayının en geç ikinci haftasında, özel eğitim öğrenci/kursiyerleri için ise sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç üç hafta içerisinde doldurarak onaylar.

f) Öğrenci Taşıma Uygulaması kapsamında hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer hususlar, yürürlükteki Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre düzenlenir.

g) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin taşınmasında, (c) bendinin özel eğitim öğrenci/kursiyerlerinin ücretsiz taşınması haricindeki öğrenci taşıma uygulaması kapsamında kullanılan taşıma hizmetlerinde, ikinci fıkrasında istenen B2, D2, D4 yetki belgelerinin ise öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşımacıdan/yükleniciden istenmesi zorunlu değildir.

ğ) Normal eğitim yapan taşıma merkezi okula, aynı araçla birden fazla sefer yapılarak öğrenci taşınmaması esastır. Ancak, araç bulmada zorluk çekilen bölgelerdeki normal eğitim yapan taşıma merkezi okula, eğitim-öğretimi aksatmamak üzere planlama komisyonlarının belirleyeceği mesafelerde bir araçla en fazla iki sefer yapılarak öğrenci taşınabilir. Ayrıca ikili eğitim yapan taşıma merkezi okula da sabahçı öğrenciler için bir, öğlenci öğrenciler için bir sefer olmak üzere bir araçla en fazla iki sefer yapılarak öğrenci taşınabilir.

h) Öğrenci taşımacılığının kara yolu ile yapılamadığı yerlerde valilik onayı alınarak deniz yolu ile de taşıma yapılabilir. Deniz yolu ile yapılacak taşımada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yolcu taşınmak üzere belgelendirilmiş deniz araçları kullanılır. Taşıma yapacak deniz araçlarının, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’da öngörülen nitelikleri taşıması gerekir. Deniz araçlarında, bu Kanun uyarınca gerekli olan belge ve teknik teçhizatlar ile kişi başı TSE veya ISO onaylı ışıklı ve düdüklü çocuk can yeleği bulundurulur. Araçların ferdi kaza ve mali sorumluluk sigortalarının yaptırılması zorunludur.

ı) İhale işlemlerinin zamanında yapılamaması veya yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için mahalli mülki idare amirlerince gerekli tedbirler alınır.

i) Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yapılan taşıma ve yemek hizmeti alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet tespiti kamu ihale mevzuatına göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Öğrenci taşıma uygulaması sorumlusunun belirlenmesi

MADDE 17 – (1) Öğrenci taşıma uygulaması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için il/ilçe milli eğitim müdürü; bir il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürüne görev verir.

Milli eğitim müdürlüklerinin öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin görevleri

MADDE 18 – (1) Milli eğitim müdürlükleri öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin olarak;

a) Öğrencilere taşıma esnasında refakat eden rehber personele yüklenici tarafından ödenecek ücret ve sosyal güvenlik primi kesintilerini yüklenici nezdinde takip eder.

b) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin isim ve adresleri ile aracın plakasını bağlı bulunduğu jandarma karakolu veya emniyet müdürlüğüne bildirir.

İş birliği yapılacak kurumlar

MADDE 19 – (1) Taşıma kapsamına alınan yerleşim birimlerinin yol bakım ve onarımlarının yapılması, eğitim-öğretim süresince ulaşıma açık tutulması, yol emniyetinin sağlanması için milli eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak gerekli önlemler alınır. Kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları hizmet karşılığı olarak herhangi bir ödemede bulunulması konusunda protokol yapılamaz.

Yemek hizmetleri

MADDE 20 – (1) Taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci/kursiyerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilir. Yemekler, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin edilir.

(2) Taşıma uygulaması kapsamında taşınan öğrencilere, okul pansiyonları mevzuatı doğrultusunda okul ve pansiyon yemekhanelerinde öğle yemeği verilebilir. Yemek bedeli ilgili okulun hesabına aktarılır.

(3) Yemek hizmetlerinde yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. Yemeklerin hazırlanmasında ve sunulmasında besin değerinin korunmasına ve sağlığa uygunluğuna gerekli özen gösterilir.

(4) Taşıma uygulaması kapsamı dışındaki öğrencilere yemek hizmeti verilmez. Ancak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları verileri de dikkate alınarak okul müdürlüğü tarafından tespit edilen ve taşıma uygulaması kapsamında olmayan öğrencilere öğle yemeği verilebilir.

(5) Taşıma uygulaması kapsamında olan ancak ikili eğitim yapılan okullarda taşıma uygulaması kapsamında yemek hizmeti verilmez.

Sorumluluk

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürüten personel; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

(3) Komisyonlar, planlama ve değerlendirmelerinin hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, milli eğitim müdürlüklerine tahsis edilen ödeneklerin ve diğer kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasından, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, öğrenci taşıma uygulamasının yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinden, bu Yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumludurlar.

(4) Milli eğitim müdürlüklerinin taşıma yoluyla eğitime erişim iş ve işlemlerini düzenleyen usul ve esasların hazırlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Taşıma uygulaması ve yönetimi, uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür.

b) Eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel bütün öğrenci/özel eğitim kursiyerlerinin taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlayacak tedbirler belirlenir.

c) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkanlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan bir şekilde oluşturulur ve yürütülür.

ç) Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak şekilde yürütülür.

d) Uygulama birliği ve disiplini sağlamak için gerekli kurallar belirlenir.

e) İhtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır.

Olağanüstü durumlarda alınacak tedbirler

MADDE 22 – (1) Öğrencileri taşıma kapsamında olmayan yerleşim birimlerindeki okulların; güçlendirmeye alınması, yıkılıp yeniden yapılması, yangın, sel, deprem gibi doğal afete uğraması halinde çözüm bulununcaya kadar öğrenciler, öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınabilir.

Öğrenci taşıma uygulamasında görevli araç sürücülerinin eğitimi

MADDE 23 – (1) İhtiyaç hallerinde; emniyet müdürlüğü/jandarma komutanlığı ile iş birliği yapılarak okul servis aracı sürücülerine, uyacakları kurallar ve gösterecekleri davranışlar konusunda eğitim ve öğretim yılı başında ve uygun görülen diğer zamanlarda kurs ve seminer verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 24 – (1) 15/4/2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Taşıma yoluyla eğitime erişime ilişkin istisnalar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında olan ve toplu taşıma hizmeti bulunmakla birlikte, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile mahalleye dönüşen büyükşehir belediye sınırları içindeki belde, köy ve köyaltı statüsündeki yerleşim yerlerinde öğrencinin devam etmek istediği türde eğitim kurumu bulunmaması halinde, anılan yerlerde, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, toplu taşıma hizmetinin düzenli olarak verilmediğine ilişkin il planlama komisyonunun kararı ve valilik onayıyla, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar taşıma yoluyla eğitime erişim hizmeti verilmeye devam edilebilir.

(2) İl planlama komisyonunun toplu taşıma hizmetlerinin düzenli olarak verildiğine ilişkin kararı ve valilik onayıyla, ilgili yerleşim yerleri taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamından çıkartılabilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış ve halen sonuçlandırılmamış iş ve işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Bir önceki yazımız olan Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Değişti başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

loading...

Eşini veya Çocuğunu Doktora Götüren Memur İzinli Sayılır mı?
Memurlar özellikle de öğretmenler çocukları hastalandıkları zaman onları doktora götürmektedirler. Bir çok hastane velilere refakatçi belgesi vermektedir. Bu belge ile...
MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlerin aynı branşta  olanlar yıl boyunca nasıl bir yöntem ile ders işleyeceklerine, yazılı tarihlerine, kullanacakları kaynaklara, bireyselleştirilmiş...
2020 yılında ikili eğitim olmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı ikili eğitimi tamamen kaldırmaya kararlı. Yıllardır birçoğumuz ikili eğitim aldık. Sabahçılar çok erken okula giderken öğlenciler akşam geç...
MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, sömestr tatilinin bitmesine yakın ikinci dönem öncesi yönetmeliklerde değişiklik yaptı. Okul öncesi eğitim kurumları ve ilköğretim kurumlarını...
24 Aralık 2017 tarihli 695 sayılı ihraç ve iade KHK’sı yayınlandı
24 Aralık 2017 tarihli 695 sayılı ihraç ve iade KHK'sı yayınlandı
Öğretmene Sahip Çıkmak Geleceğimize Sahip Çıkmaktır
ŞİDDETE HAYIR! ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKMAK GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR! Son yıllarda üzülerek şahit oluyoruz ki, öğretmene şiddet vakaları artık sıradanlaşmış üçüncü...
Açıköğretim Lisesi Sınavları Sınav Görevlileri Ücretleri Güncel Liste
Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), MEBBİS sistemi üzerinden öğretmenlerden sınav görevleri için başvuruları almaktadır. Bu sınavlara belirli puanlar verilerek öğretmenlerin eşit şekilde...
Öğretmenlere Milli Bayramlarda Ek Ders Ödemesi Yapılır mı?
Öğretmenlere milli bayramlarda ek ders ödenip ödenmeyeceğine dair ilgili yönetmeliği inceledik ve buna göre ne olacağını sizler için araştırdık.
Gevşeğin Birisi
Bir köşe yazarı (!) "Cumhuriyet tarihimizin en gevşek öğretmen nesli çocuklarımızın istikbali emanet durumdadır." demiş.
2018-2019 yılında üç branştan öğretmenler norm fazlası olacak
Ülkemizde bu sene pilot uygulama ile hayata geçirilen 5. sınıfların hazırlık sınıfı gibi ağırlıklı yabancı dil dersleri almaları bazı branş...
Bakan Yılmaz: Bu Sene TEOG Yapılmayacak. TEOG Kaldırıldı Video
Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gazetecilerin TEOG ile ilgili sorularını yanıtladı. TEOG sınavının kaldırıldığını açıklayan  Bakan Yılmaz şunları söyledi: “TEOG’un kaldırılması da Türkiye’nin önünün açılması....
TEOG mu Dendi?
Bundan 4 yıl önce uygulamaya konan sistem şimdi beğenilmeyerek kaldırılmak isteniyor. Peki yerine gelecek sistem belli mi? Belirli gün ve...
Cumhurbaşkanından Öğrencilere Müjde: TEOG Kaldırılıyor Video Haber
Cumhurbaşkanı Recep T26ayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü’nde ATV, A Haber ve A News ortak yayınına katıldı. Burada ortaokul öğrencilerini stres altına...
E-Zümre modülü pilot uygulama ile sadece Ankara için uygulanacak
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi ile Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 2017/Ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu uygulama yürürlüğe...
E-Kurul ve Zümre toplantıları için dikkat edilmesi gereken durumlar
Güncellenen “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi" 25/08/2017 tarihi ile birlikte yürürlüğe girdi. İşte yeni yönergedeki değişiklikler;
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ