2016 Müdür Yardımcılığı Sınavı 657 DMK Ders Notları

Bilindiği üzere 20 Mart 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Müdür Yardımcılığı sınavı yapılacak. Öncelikle konuların soru sayılarının yüzdelik dağılımlarına bakalım. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere %50 ile en çok soru kanunlardan gelecek. Uzun ve zor olan kanunlar konusunu başlıklar altında özet şeklinde sizlere paylaşıyoruz. İlk özetimiz 657 Devlet Memurları Kanunu ders notlarıdır. Bu notları 657 sayılı DMK’nın gerekli olduğu tüm sınavlarda kullanabilirsiniz.
1- T.C. ANAYASASI
2- 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU
3- 222 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
4- 1739 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
5- 3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
6- 4483 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HK. KANUN
7- 4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU
8- 4982 BİLGİ EDİNME KANUNU
9- 5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUN
10- 5442 İL İDARESİ KANUNU
11- 652 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK. KHK

(Buraya Kadar Olan Kısım % 50)

12- RESMİ YAZIŞMA KURALLARI % 4

13- HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM BECERİLERİ % 4

14- OKUL YÖNETİMİ % 4

15- YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ % 4

16- OKUL GELİŞTİRME % 4

17- EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ETİK % 5

18- TÜRK İDARE SİSTEMİ VE PROTOKOL KURALLARI % 5

19- GENEL KÜLTÜR % 10

20- TÜRKÇE % 10

Devlet Memurları Kanunu (657)

Devlet Memurları Konunu kapsayan kurumlar.

 • Genel ve katma bütçe kurumları
 • İl özel idareleri
 • Belediyeler
 • İl özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
 • Kanunlarla kurulan fonlar
 • Kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlarda uygulanır.

DMK İstihdam Şekilleri

 • Memurlar
 • Sözleşmeli personel
 • Geçici personel
 • İşçiler

Ödev ve Sorumluluklar

 • Sadakat
 • Tarafsızlık ve devlete bağlılık
 • Davranış ve işbirliği
 • Yurt dışında davranış(Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları)

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

 • Memurlar tacir ve esnaf olamazlar
 • Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.
 • Kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komanditte ortak olamaz.

Not: üyesi oldukları yapı kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurullarında bulunabilirler.

Not: Eşleri reşit olmayan veya mahcur olan çocukları yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmek zorundadırlar.

Hediye alma yasağı

 • Devlet memurları etik kurulu yasağı belirler.
 • En az genel müdür ve eşiri seviyede ki üst düzey kamu görevlileri aldıkları hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonu isterler.

Menfaat yasağı

 • Devlet memurları denetimi altında bulunan veya herhangi şart olursa olsun o kurumdan menfaat sağlayamazlar.

Herhangi bir zararın ödenmesi

 • Kasır kusur tedbirsizlik varsa
 • İlgili memur rayiç bedeli üzerinden öder
 • Fiilin meydana geldiği tarihte ki en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zarar kabul etmesi halinde Disiplin amiri veya Yetkili Disiplin Kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

Kuruma dava açma

 • Kişiler kamu hukukuna tabii görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kuruma dava açarlar.
 • Eğer para ve para hükmünde değerli kağıt zimmete geçirilirse geçirilen miktar dava sonucu beklenmeden hazine tarafından hak sahibine ödenir.
 • Kurumun sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.

Mal Bildirimi

 • Eşi – Kendi ve velayetleri altında ki çocuklarına ait taşınmaz mal alacak ve borçları için.

657 DMK Tehsis Edilen Hizmet Sınıfları

 • Genel idare hizmetleri sınıfı
 • Teknik hizmetler sınıfı
 • Sağlık hizmetleri sınıfı ve Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı
 • Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı
 • Avukatlık hizmetleri sınıfı
 • Din hizmetleri sınıfı
 • Emniyet hizmetleri sınıfı
 • Yardımcı hizmetler sınıfı
 • Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı
 • Milli istihbarat hizmetleri sınıfı

Adaylık süresi

 • Bir yıldan az iki yıldan çok olamaz.
 • Bu süre içinde aday memurların nakli yapılamaz

Adaylık süresinde ceza alma ve sonuçları

 • Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.
 • Adaylık devresi içinde veya sonunda ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar

İlk atama ve yer değiştirmede göreve başlama

 • İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atamalarda aynı yerdeki görevlere atananlar atama amirlerinin tebliğ tarihinden 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlarlar.
 • İlk defa veya yeniden atananlarda belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın belirlenen süre içinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir.1 yıl süre ile devlet memurluğuna istihdam edilmezler.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara

 • Aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Not: 10 gün göreve devam edilmezse memuriyetten çekildi sayılır.

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder

Eğer 1 aya kadar kimse gelmezse üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Hükme uygun olarak çekilenler 6 ay geçmeden

Hükme uygun olmadan çekilenler 1 yıl geçmeden

Devir teslim gerektiren hallerde hükme uygun çekilmeyenler 3 yıl geçmeden devlet memurluğuna alınmazlar.

Not: OHAL sıkıyönetim seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayanlar yerine atananlar gelmedikçe görevini bırakamazlar. Bu hükme aykırı gelenler bir daha memurluğa alınmazlar.

Memurluğun sona ermesi

 • Memurluğa atanma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya şartlardan herhangi birini kaybetmesi
 • Memurluktan çekilmesi
 • İstek yaş malullük emekliğe ayrılma
 • Ölüm

Memurların haftalık çalışma süresi

 • Normal şartlarda 40 saattir.
 • Çalışma saatleri başbakanlık devlet personel başkanlığı teklifi ile bakanlar kurulunca veya illerde valilerce belirlenir.

Engelliler için haftalık çalışma süresi

 • Merkezde üst yönetici
 • Taşrada mülki amirce belirlenir.

657 Devlet Memurları Kanunu İZİNLER

Yıllık izinler

 • Birinci yıllık izin 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) izin süresi 20 gün. Yol için max 2 gün eklenir.
 • 10 yıl üstü çalışanlara 30 gün yıllık izin verilir.

Kadın memur için doğum izni

 • Doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta.
 • Çoğul gebeliklerde doğumdan önce 10 hafta
 • Tabip onayı ile memur doğumdan önce 3 haftaya kadar çalışabilir.
 • Doğum öncesi süreler doğumdan sonraki sürelere eklenir.

Erkek memura doğum izni

 • İsteği üzerine 10 gün babalık izni verilir.

Ölüm izni

 • 7 gün. Yakın akrabalar anne baba çocuk. Eşinin anne babası kardeşi.

Süt izni

 • Doğum sonrası analık izinin bitişinden itibaren
 • İlk 6 ayda günde 3 saat
 • İkinci 6 ayda günde 1.5 saat
 • Hangi saatlerde kullanacağına memur kendi karar verir.

Çocuğunun engelli durumunda izin süresi

 • %70 engel aranır. Süregelen hastalıkta olabilir.
 • Evli ise karısında da %70 engelli olması gerekir.
 • Hastalık raporuna bağlı olarak
 • 1 yıl içinde toplam veya bölünmüş olarak 10 gün mazeret izni verilir.

Memurun özlük dosyası

 • Mesleki bilgileri
 • Mal bildirimleri
 • Varsa inceleme soruşturma denetim raporları disiplin cezaları ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler

657 Devlet Memurları Kanunu CEZALAR

Uyarma kınama aylıktan kesme cezaları

 • Disiplin amirleri tarafından

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası

 • Memurun bağlı olduğu kurumda ki disiplin kurulunun kararı ile atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde valiler tarafından verilir.

Devlet memurluğundan çıkarılma cezası

 • Amirlerinin isteği üzerine memurun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kurulu karar ile verilir.

Cezanın katlanması

 • Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezası özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekrarlanırsa bir derece ağır ceza uygulanır
 • Aynı derece cezayı gerektirecek fakat farklı fiiller nedeniyle verilen disiplin cezaları üçüncü uygulamasında 1 derece ağır ceza verilir.
 • Geçmiş çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memur için verilecek ceza 1 derece hafif olanı uygulanabilir.
 • Öğrenim durumları nedeniyle en son kademede olan memurlara kademe ilerlemesini durdurma cezası verilmesi gerektiren hallerde brüt aylıklarından ¼ veya ½ oranında kesinti yapılır. Tekrarlanırsa görevine son verilir.

Disiplin cezası verilmesinin zaman aşımı

 • Uyarma kınama aylıktan kesme kademe ilerlemesinin durdurma cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmazsa ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
 • Memurluktan çıkarılma cezasına 6 ay içinde ceza verilmezse her ceza için ceza zaman aşımına uğrar.
 • 2 yıl içinde ceza verilmezse her ceza için ceza zaman aşımına uğrar.
 • Disiplin amirleri uyarma kınama aylıktan kesme cezalarını soruşturma tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadır.
 • Kademe ilerlemişinin durdurulması cezasını gerektiren hal ve fiillerde soruşturma dosyası kararı bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevhi edilir. Disiplin kurulu dosyayı aldığı günden itibaren 30 gün içinde kararı bildirir.
 • Memurluktan çıkarılma cezası disiplin amiri bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruna tevhidinden itibaren azami 6 içinde karar bağlarlar.

Disiplin cezasında savunma

 • 7 gün içinde savunma yapılmazsa vazgeçmiş sayılır.

Ceza alanların üst kadrolara atanması

 • Aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar 10 yıl boyunca aşağıdaki kadrolara atanamazlar.
 1. Daire başkanı dengi veya daha üstü kadrolara
 2. Bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına
 3. Düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine
 4. Vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.

Cezalara karşı yargı yolu

 • İdari yargıya başvurulur
 • Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma kınama aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna başvurulur.
 • Kademe ilerlemesinin durdurulmasın karşı yüksek disiplin kuruluna başvurulur.
 • Başvurular 7 gün içinde gerçekleştirilmelidir.

Not: görevden uzaklaştırma cezasında uzaklaştırmayı izleyen 10 gün içinde soruşturma başlatılmalıdır.

Uyarma cezası

 • Memura görevinde ve davranışlarında dikkatli olması gerektiği yazı ile bildirmektir.
 • Emir ve görevin tam ve zamanında yapılmaması. Görevin mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmemesinde, görevle ilgili resmi belge araç gereçlerine korunması kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek ve düzensiz davranmak.
 • Özürsüz veya izinsiz olarak geç gelmek erken ayrılmak görev mahallini terk etmek
 • Tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.
 • Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak
 • Devlet memur makamına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.
 • Görevine ve iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak
 • Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak
 • Görevin işbirliği ilkesine aykırı davranmak.

Kınama cezası

 • Memura görevinde veya davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bilgilendirilmesi.
 • Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde görevli ilgili resmi belge araç ve gereçlerine korunması kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.
 • Eşlerin reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerinin belirlenen sürede kurumuna bildirmemek.
 • Görev sırasında amire hal ve hareketleri ile saygısız davranmak
 • Hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak.
 • Devlet malını özel işlerde kullanmak
 • Devlete ait resmi belge araç gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek.
 • İş arkadaşlarına maiyetindeki personele kötü muamelede bulunmak
 • Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak bu tür yazı yazmak işaret resim benzeri şekiller çizmek.
 • Verilen emirlere itiraz etmek
 • Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak.
 • Kurumların huzur sükun çalışma düzenini bozmak.
 • Yetkili olmadığı halde basına demeç bilgi vermek.

Aylıktan kesme cezası

 • Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam zamanında yapmamak görev mahallinde kurumlara belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek görevle ilgili resmi belge araç gereçleri korumamak bakımını yapmamak hor kullanmak.
 • Özürsüz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmemek.
 • Devlete ait resmi belge araç gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.
 • Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.
 • Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.
 • Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yerin toplantı tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak.
 • Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak.

Kademe ilerlemesinin durdurulması

 • Göreve şarhoş gelmek
 • Görev yerinde alkol içmek
 • Özürsüz 3-9 gün göreve gelmemek
 • Görevi ile ilgili her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
 • Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketlerde bulunmak
 • Görev sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı tören benzeri amaçlara izinsiz kullanmak veya kullandırmak.
 • Gerçeğe aykırı rapor ve belge hazırlamak.
 • Ticaret yapmak veya devlet memuruna yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.
 • Görevin yerine getirilmesinde dil ırk cinsiyet siyasi düşünce felsefi inanç din ve mezhep ayrımı yapmak kişilerin yarar ve zararına hedef tutan davranışlarda bulunmak.
 • Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak.
 • Açıklanması yasak bilgileri açıklamak.
 • Amirine ve iş arkadaşlarına hakarette bulunmak tehdit etmek
 • Diplomatik statüsünden faydalanarak ödeyemeyeceği borcu yapmak borcu ödemeden yurda dönmek
 • Verilen emir ve görevi kasten yapmamak.
 • Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyetlerde bulunmak.

Devlet memurluğundan çıkarılma

 • İdeolojik veya siyasi amaçlarda kurumların huzur sükun ve çalışma düzeyini bozmak. Boykot işgal kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak.
 • Yasaklanmış her türlü ideolojik ve siyasi bildirim bant afiş vb çoğaltmak basmak kuruma asmak dağıtmak
 • Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün işe gelmemek.
 • Savaş OHAL genel afetlerde amirlerin verdiği görevleri yapmamak.
 • Amirlerine veya iş arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak.
 • Memurlukla bağdaşmayacak nitelikli ve derecede yüz kızartıcı utanç verici hareketlerde bulunmak.
 • Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak.
 • Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek
 • Yurt dışında görevi zedeleyecek devletin itibarını düşürecek tutum ve davranışlarda bulunmak.
 • 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA kanuna aykırı fiilleri işlemek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.