Açığa Alınma Süresi 2 Ay Daha Uzatılan Memur ve Öğretmenlerin Durumu

Açığa Alınma Süresi 2 Ay Daha Uzatılan Memur ve Öğretmenlerin Durumu

Açığa Alma Süresi uzatması hangi yönetmeliğe ya da kanuna göre olur? Açığa alınma süreleri en fazla ne kadar uzatılabilir? Açığa alma süresi bitince ne yapılmalıdır? Açığa alma süresi uzatılabilir mi?

15 Temmuz günü yaşanan darbe girişiminden sonra FETÖ_PDY terör örgütüne karşı önlem alan hükümet bağlantılı olan memurları önce açığa aldı ve bu açığa alınanların 30 bini 1 Eylül 2016 günü yayınlanan 676 sayılı KHK ile görevden ihraç edildi.

İhraçlar KHK ile yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Aynı şekilde suçsuzluğu kanıtlanan memurlar da yine KHK ile görevlerine geri dönüyorlar.

15 Temmuz’dan sonra açığa alınan memurlar ve öğretmenler ilk olarak 3 aylığına açığa alınmışlardı. 3 aylık süre bitince OHAL’de uzatıldığından açığa alınanların süreleri 2 ay daha uzatıldı. Peki bu 2 ay bitince bu memur ve öğretmenlerin durumu ne olacak?

657 Saylı DMK’da Yer Alan İlgili Hükümler Aşağıdadır;

Görevden uzaklaştırma:

Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

Yetkililer:

Madde 138 – Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır.

a) Atamaya yetkili amirler;

b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;

c) İllerde valiler;

ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)

Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.

Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu:

Madde 139 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK 2/1 md.)

Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. (Bu şart KHK ile 10 gün olarak uygulanmayabilir)

Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma:

Madde 140 – Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.

Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü:

Madde 141 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK/12; Aynen kabul; 15/5/1975 – 1897/1 md.)

Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Tedbirin kaldırılması:

Madde 142 – Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır.

Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller:

Madde 143 – Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

b) Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler;

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri:

Madde 144 – 140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

Süre:

Madde 145 – Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.”

MebAjans.net Değerlendirmesi

Yukarıdaki maddelerden anlaşılacağı üzere bir memuru ya da öğretmeni açığa alma süresi 3 aydır. Bu 3 ay tamamlanınca memurlar ya da öğretmenler göreve iade edilmek zorundadır. Fakat bu 3 ay hesabı açığa alınan memurlar ve öğretmenlerde farklıdır. Bir kısmı 15 Temmuz sürecinden hemen sonra açığa alınırken bazıları 1 Eylül’den sonra açığa alındılar. Hala açığa işlemleri devam edenler var. Bundan dolayı açığa alınma tarihleri kişiden kişiye değişebilir.

Şu anda OHAL durumu var. Bakanlıklar ve valilikler açığa alınmaları bir an önce tamamlamak istiyorlar. Bundan dolayı tam 3 ay kuralına uyulmayabilir. Bu sürenin biraz aşımı mümkündür. Bundan dolayı OHAL süresince çıkarılan KHK’larda açığa alınma süresi olan 3 ay hakkında bir hüküm verilmemiştir.

Bu aralar göreve iadeler başladı. Bunun sebebi 3 aylık açığa alınma süreleri dolan öğretmenlerdir. Geri dönme işlemleri hangi kurum açığa almışsa o kurum tarafından yapılacaktır. Ya valilikler ya da bakanlıklar.

3 ayı dolup iade edilenlerin durumu?

3 ayı dolan ve göreve iade edilen öğretmenler ve memurların soruşturma işlemleri devam edecektir. Göreve dönünce hakkındaki tüm işlemler bitmemiş olabilir. Bundan dolayı mahkeme ve soruşturma işlemleri hala sürüyor olabilir.

Açığa Alınma Süresi 2 ay Daha Uzatılabilir mi?

Yukarıdaki maddelerde okuduğunuz üzere memurun açığa alınma süresi 3 aydır ibaresi bulunmaktadır. Bundan dolayı 2 ay daha uzatma durumu bulunmamaktadır. Fakat OHAL durumu da göz önüne alındığında aşağıdaki 145. maddeden işlem yapılabilir.

Kanunun 145. Maddesinde yer alan;

“Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder”

altını çizdiğimiz hükümden dolayı bu sürenin uzatılması mümkün görünmektedir. Yani hakkında ceza kovuşturması olan savcılık takibinde olan adli durumla karşı karşıya olanlar için uygulanacaktır. Bu durumdaki memurlara 2 şer aylık sürelerle uzatma yapılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.