BEP Yabancı Dil Muafiyet Dilekçe Örneği

Özel Eğitim Hizmetleri (BEP) Yönetmeliği Yabancı Dil Muafiyet Dilekçe Örneği

Yönetmeliğin aşağıdaki maddesinde belirtilen yabancı dilden velinin istemesi halindeki muafiyeti yapmak için gerekli dilekçe örneği ektedir. Ekteki dilekçenin üstteki kısmını veliye doldurttuktan sonra 2. sayfadaki dilekçe ile müdür yardımcınıza veriyorsunuz ve o öğrenci yabancı dilden muaf olmuş oluyor.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde ilgili mevzuatın yanında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

  1. a) Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır.
  2. b) Bulunduğu okulun eğitim programına denkliği olmayan bir özel eğitim programını izleyen öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesiyle ilgili işlemler, bu Yönetmeliğin (Değişik ibare:RG-14/3/2009-27169) 84 inci maddesindeki ilgili hükümlere göre yapılır.
  3. c) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde kullanılacak yöntem, teknik, ölçme araçları ve değerlendirme süresi, değerlendirme zamanı, değerlendirme aralıkları, değerlendirmeden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam, BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenir.

ç) Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir.

  1. d) Yazılı sınavlar öğrencilerin yetersizlik türüne, eğitim performanslarına ve gelişim özelliklerine göre çeşitlendirilir. Sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenir.
  2. e) Öğrenciler, yetersizliklerinden kaynaklanan güçlüklerini gidermek amacıyla sınavlarda uygun araç-gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılır. İhtiyacı olan bireyler için yazılı sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilir.
  3. f) Görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı sınavlarda Braille yazı olarak verdiği cevaplar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar. Az gören öğrenciler için sınav soruları kalın ve büyük puntolu hazırlanır.
  4. g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) İşitme ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.

ğ) Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte tutma ve hatırlama güçlükleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla değerlendirilirler.

  1. h) Otistik bireyler ile duygusal ve davranış bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, iletişim özellikleri ile sosyal-duygusal hazır bulunuşlukları dikkate alınarak yapılır.

ı) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılır.

  1. i) Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

………………… ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,

……………

Özel Hizmetler Yönetmeliği 24. maddesi birinci fırkasının (g) bendinde belirtilen ‘’ işitme ve hafif düzeyde yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.’’ ibaresi gereği velisi olduğum  …………………………….  isimli öğrencinin  İngilizce dersinden muafiyetini istemekteyim.

Gereğini arz ederim.

…../…../20….

 

Velinin;

Adresi       :                                                                            İmzası          :

Telefonu  :                                                                             Adı Soyadı   :

 

TUTANAKTIR

 

…../…../20…..  tarihinde ………………………………’nın   velisi      ….…………………………..  tarafından  Özel Hizmetler Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereği öğrencisinin İngilizce dersinden muaf tutulmasına dair vermiş olduğu  dilekçe idareye teslim edilmiş  olup,  bu tutanak tarafımızca  imza  altına alınmıştır.

…./…./20….

İngilizce Öğretmeni             Okul Rehber Öğretmeni

Okul Müdürü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.