İkili Öğretimde BTR Öğretmenlerinin Durumu

Örneklerle Tereddüte Düşülen Durumlar hakkında hükümlere yer verilmiş ve bu sayede akıllara takılan sorulara cevap aranmıştır. tam gün eğitim veren okullarda sıkınt ıyokken ikili eğitim veren okullarda BTR öğretmenlerinin okulda ne kadar süre kalacağı gibi sorular ile karşı karşıya kalınmaktaydı. Bakanlık tarafından çıkarılan yönerge ile birlikte tüm konulara açıklık getirildi ve BTR öğretmenlerini nasıl bir yol izlemesi gerektiği belirtildi.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sayı : 89692170/903.99/248065 27/12/2012

Konu: Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi (Tereddüt edilen hususlar)

…………………. VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi:a) 28/09/2012 tarih ve B.08.0.YET.0.10.04.00-903.99/16791 sayılı yazı, b) 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin karar.

Fatih Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini ve BT araçlarının öğrenme ve öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde derslerde etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuştur.

Uygulama planı doğrultusunda proje öncelikle ortaöğretim okullarında başlamış (lise, anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, imam hatip lisesi), bu okullarımızın büyük çoğunluğunda etkileşimli tahta kurulumları tamamlanmış, sırasıyla diğer okullarımızın da kurulumları tamamlanacaktır.

Öğretmen ve öğrencilerimize rehberlik yapması amacıyla, proje kapsamında donanım kurulumu yapılan okullar öncelikli olmak üzere ilgi (a) yazı doğrultusunda “Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği” görevlendirilmesi yapılmaktadır. Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği dışında “Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenliği” görevlendirmesi artık yapılmayacaktır.

Genel Müdürlüğümüze iletilen resmi yazılardan anlaşıldığı üzere BT Rehber Öğretmenliği görevlendirilmesinde tereddütler oluştuğu ve iller arası farklı uygulamalar yapıldığı görülmektedir.

İlgi (a) yazıdaki görevlendirme esasları ve örnekli açıklamaları aşağıda maddeler halinde ele alınmıştır:

1.Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan veya işler vaziyette en az bir Bilişim Teknolojileri sınıfı (Bilgisayar Laboratuvarı) bulunan örgün eğitim okullarına Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni görevlendirmesi yapılacaktır. Görevlendirmelerde proje kapsamında donanım kurulumu tamamlanan okullara öncelik verilecek, bu okullarda ihtiyaç varken diğer okullara görevlendirme yapılmayacaktır.

-> Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği görevlendirmesi, öncelikle Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan okullara yapılacaktır. Bu okullarda ihtiyaç varken BT sınıfı olan okullara görevlendirme yapılmayacaktır. Proje kapsamında donanım kurulumu tamamlanan okullar değerlendirilirken il, ilçe ve köyler ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Örnek – A ilinin il merkezi, B ilçesinin ilçe merkezi kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. İl veya ilçeye ulaşım yönünden uzak olan ve BT sınıfı olan köy okullarında öncelik aranmadan BT sınıfına görevlendirme yapılabilecektir. Ancak Fatih Projesi donanımları kurulmayan ve BT sınıfı bulunan okullara görevlendirme yapılırken, BT sınıfının öğrenci ve öğretmen hizmetine açık ve işler vaziyette olması gerekmektedir. BT sınıfı dağıtılmış veya kullanılamaz durumda olan okullara kesinlikle görevlendirme yapılmayacaktır.

2. Bu görevi yapacak öğretmenler okullarında var olan ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen öğretmenin yerine kesinlikle ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir.

-> Bilişim teknolojileri rehberliği görevini yapacak öğretmenler okullarında var olan kendi branşlarındaki ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürüteceklerdir. Görevlendirilen öğretmenin yerine kesinlikle ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir.

-> Kadrosunun bulunduğu okul haricinde başka bir okulda BT rehberliği için görevlendirilen öğretmenler, kadrosunun bulunduğu okulda ders görevini yerine getirecek, görevlendirildiği okulda sadece BT rehberliği görevini yürütecektir, bu okulda ayrıca ders görevi verilmeyecektir.

-> İl/ilçedeki öğretmen ve ders sayısı dikkate alınarak ders tamamlama görevi ihtiyacı olduğunda BT Rehberliği Görevi bulunmayan öğretmenlere maaş karşılığı ders tamamlama görevi öncelikle verilecek bu şekilde BT rehberliği görevinin verimli olarak yürütülmesi sağlanacaktır. BT öğretmenine maaş karşılığı verilebilecek bir ders ücret karşılığı başka bir öğretmene verilmeyecektir.

-> Öğretmenin kadrosunun bulunduğu okulda aylık karşılığı ders görevi olmaması veya aylık karşılığı ders görevini dolduramaması durumunda öğretmen BT rehberliği görevini yapacaktır.

3. Bilişim teknolojileri rehberliği görevi, bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından yürütülür. Bilişim teknolojileri öğretmeni bulunmaması veya rehberlik ihtiyacının mevcut bilişim teknolojileri öğretmeni/öğretmenleri tarafından karşılanamaması durumunda kendi branşlarında ders açığı oluşturmayacak şekilde sırasıyla istekli diğer branş öğretmenlerinden;

a) Mezuniyet alanı itibarı ile bilişim teknolojileri öğretmeni olarak atanabilecek olanlar,

b) “Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenliği” görevini Bakanlık onayı ile en az 6 (altı) ay süre ile yürüttüğünü belgelendiren öğretmenler,

c) “Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu” nu başarı ile tamamladığını belgelendiren öğretmenler,

d) Bilişim teknolojileri formatör öğretmenliği hizmetiçi kursunu başarı ile tamamladığını en az 180 (yüzseksen) saatlik tek bir belge ile belgelendiren öğretmenler,

e) Bilişim teknolojileri alanında doktora yapan öğretmenler,

f) Bilişim teknolojileri alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenler, bilişim teknolojileri rehberliği görevini yürütebilirler.

-> İl genelinde bilişim teknolojileri rehberliği görev başvurusu alınırken bu maddede belirtilen şartları taşıyan öğretmenlerin başvuruları alınacaktır. Alınan başvurularda; aynı okulda çalışan birden fazla BT öğretmenin kendi okulunda görev almak istemesi veya aynı okula görevlendirilebilecek öğretmen sayısından daha fazla öğretmenin görevlendirme isteğinde bulunması durumunda bu maddede belirtilen sıra dikkate alınarak en üst sıradaki öğretmene bu görev verilecektir.

Örnek 1 – A lisesinde çalışan bilişim teknolojileri öğretmeninin ve bilişim teknolojileri formatör öğretmenliği hizmetiçi kurs belgesine sahip matematik öğretmeninin kendi okullarında BT rehberi olarak görevlendirme isteğinde bulunmaları halinde öncelik bilişim teknolojileri öğretmenine verilecektir.

Örnek 2 – A ortaokulunda, B ilkokulunda, C lisesinde çalışan değişik branşlarda görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenlerin D lisesinde BT rehberi olarak görevlendirme isteğinde bulunmaları halinde BT öğretmeni öncelikli olmak kaydıyla maddede belirtilen sıra dikkate alınarak en üst sıradaki öğretmene bu görev verilecektir.

4. Branşı “Sınıf Öğretmenliği” olan öğretmenlere bu görev verilmeyecek, ancak öğretmenin norm fazlası olması durumunda görev verilebilecektir.

-> Üzerinde sınıf görevi bulunan sınıf öğretmenlerinin BT rehberliği görevini yürütebilecek zamanlarının bulunmaması sebebiyle bu görev sınıf öğretmenlerine verilmeyecektir. Ancak norm fazlası olması ve üzerinde sınıf görevinin bulunmaması durumunda görevlendirme şartlarını taşıyan sınıf öğretmenlerine görev verilebilecektir.

5. Görevi yürütecek istekli öğretmenlerin aynı şartları taşıması halinde sırasıyla;

a.Doktora yapanlara,

b.Yüksek lisans yapanlara,

c.En fazla hizmet puanına sahip olanlara,

d.Bilişim alanında katıldığı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden toplam kurs saati sayısı fazla olanlara, öncelik verilecektir.

-> 3. maddede belirtilen öğretmenlerden, aynı şartları taşıyanların aynı okulda görevlendirme isteğinde bulunmaları halinde bu maddede belirtilen öncelik sırası dikkate alınacaktır.

6. BT Rehberliği görevi öncelikle öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içinde yapılacaktır. Okulda görevlendirme şartlarını taşıyan birden çok BT öğretmeni bulunması durumunda, okulundaki eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde aynı ilçede ihtiyaç olan başka okullara görevlendirme yapılabilecektir, ilçede ihtiyaç olmaması durumunda büyükşehir merkez ilçeleri arasında da, başvuranın talep etmesi halinde görevlendirme yapılabilecektir.

-> BT rehberliği görevlendirmesi; öğretmenlere yolluk-yevmiye ödemesi gerektirmeyecek şekilde yapılacaktır.

7. BT Rehberliği görevi valilik onayı ile yapılacak ve görev öğretmenin haftalık ders çizelgesinde “BT Rehberliği” adı ile gösterilecektir.

-> BT Rehberliği görevinin, öğretmenin haftalık ders çizelgesinde “BT Rehberliği” adı ile gösterilmesi; öğretmenin BT Rehberliği görevini ve varsa ders görevini yürüttüğü zamanın belirtilmesini amaçlamaktadır.

Örnek 1- Kadrosu normal eğitim yapan A ortaokulunda bulunan ve normal eğitim yapan B lisesine BT Rehberi olarak görevlendirilen BT öğretmenini ele alalım; İlgili öğretmenin A ortaokulundaki var olan ders görevini yerine getirdikten sonra B lisesinde hangi zamanlarda çalışacağını göstermek için “BT rehberlik görevi” haftalık ders çizelgesinde gösterilir. B lisesinde eğitimin saat 16:00’da bittiği varsayılırsa ilgili öğretmen her gün saat 16:00’a kadar B lisesinde BT Rehberliği görevini yapacaktır. İlgili öğretmenin Salı günü A ortaokulunda dersinin saat 15:00’da bitmesi durumunda B lisesine ulaşımı dikkate alınarak haftalık ders çizelgesinde bu saat boş bırakılabilecektir. Bu hesaplamada ders saati hesaplaması yapılmayacak olup, B lisesinde eğitim- öğretimin bittiği 16:00 saati BT rehber öğretmeninin görevinin bittiği saat olacaktır.

8. BT Rehberliği görevi eğitim öğretimin yapıldığı saatlerde yapılacak, her bir devre için (Sabah-Öğle) ayrı öğretmen görevlendirilebilecektir. Normal eğitim yapan okullarda 1 (bir), ikili eğitim yapan okullarda en fazla 2 (iki) öğretmen görevlendirilecektir. 2 (iki) öğretmen görevlendirilen okullarda, haftalık ders çizelgesinde aynı ders saatinde birden fazla öğretmene BT Rehberliği görevi verilmeyecek şekilde ders dağıtım çizelgeleri hazırlanacaktır.

-> İkili eğitim yapan okullara her bir devreye (Sabah-Öğle) ayrı öğretmen görevlendirilecektir. İki öğretmen görevlendirilememesi durumunda görevlendirme tek bir devreye yapılacaktır.

Örnek 1 – İkili eğitim yapan A lisesine okulun bilişim teknolojileri öğretmeninin ve B ortaokulundan bir sosyal bilgiler öğretmeninin BT rehberi olarak görevlendirilmesi halinde; ders yoğunluğu sabah olan bilişim teknolojileri öğretmeni sabah devresinde, ders yoğunluğu öğle olan sosyal bilgiler öğretmeni öğle devresinde görevlendirilecektir.

Örnek 2 – İkili eğitim yapan C lisesinin bilişim teknolojileri öğretmeninin BT rehberi olarak görevlendirilmesi halinde; ders yoğunluğu sabah olan bilişim teknolojileri öğretmeni sadece sabah devresinde görevlendirilecektir.

9. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmayacaktır.

10. Üzerlerinde asaleten, vekâleten veya geçici görevlendirmeyle yöneticilik görevi bulunanlar, valilik oluruyla geçici veya sürekli başka bir görev için görevlendirilenler bu görevlerinden ayrılmadıkları sürece, ayrıca sözleşmeli öğretmenler ve asker öğretmenler, bilişim teknolojileri rehber öğretmeni olarak görevlendirilmeyecektir.

11. BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenlere Ek-1 ’de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi de dâhil olmak üzere başka bir görev verilmeyecektir.

-> BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenler eğitim öğretimin yapıldığı saatlerde (teneffüs saatleri de dahil), ilgi (a) yazı ekinde belirtilen görevler doğrultusunda öğretmen ve öğrenciler için BT rehberliği görevlerini yürüteceklerdir. İlgili öğretmenlere nöbet görevi de dâhil olmak üzere başka bir görev verilmeyecektir.

-> İlgili öğretmenlere eğitim öğretim saatleri dışında belletmenlik vb. görevler ilgi (b) esaslar doğrultusunda verilebilecektir.

12. BT Rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten itibaren ilk 15 (onbeş) gün içerisinde yıllık çalışma planı hazırlayıp okul müdürlüğüne sunarak uygulamaya koyarlar. Çalışma planı Ek-1’de belirtilen görevleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Görevlendirilen öğretmenin plana uygun olarak çalışması okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

BT Rehber Öğretmenliği görevlendirmelerinin yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınarak ilgi (a) yazı doğrultusunda yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Mustafa KOÇ

Bakan a.

Genel Müdür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.